ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์

โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ มาที่กรุงไทย...อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.99%
 

 1. เป็นเงินกู้รีไฟแนนซ์เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 2. ผู้ขอรีไฟแนนซ์สามารถขอสินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan  และ Revolving Loan
 3. ใช้ที่อยู่อาศัยที่รีไฟแนนซ์มา และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน
 4. ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี


วัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์
 
 1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์จากสถาบันการเงิน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกันโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 3. เพื่อปรับปรุง  ต่อเติม  หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในคราวเดียวกันกับวัตถุประสงค์ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านฯ


คุณสมบัติของผู้ต้องการรีไฟแนนซ์
 
 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ รายได้ประจำที่แน่นอน มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 2. อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 3. ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย 


เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 4. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีรีไฟแนนซ์ห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 5. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 6. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่จะรีไฟแนนซ์
 7. สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

  สินเชื่อที่อยู่อาศัย

แบบ

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

  ปีที่ 1

  ปีที่ 2

  ปีที่ 3

  หลังจากนั้น

แบบที่ 1

ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้

  0.99

  MRR – 2.75

  MRR – 2.50

  MRR – 1.50

GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกัน 15 ปี

แบบที่ 2

ทำ MRTA/ GLTSP  เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

  0.99

  MRR – 2.50

  MRR – 2.50

  MRR – 1.50

ทำ MRTA/ GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

แบบที่ 3

ไม่ทำประกัน

  1.25

  MRR – 2.50

  MRR – 2.50

  MRR – 1.50

 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) เท่ากับ 4.85% ต่อปี
หมายเหตุ : คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี   MRR=7.12% ต่อปี

 
 


เข้าสู่ระบบ KTB Smart Home Loan Online
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ