ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA อุ่นใจ)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA อุ่นใจ)
 
 
 
จุดเด่น 
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมคุ้มครองทันที 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารก็สมัครได้
 • สะดวก รวดเร็ว พร้อมรับกรมธรรม์ได้ทันทีที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • อายุรับประกัน 5 - 60 ปี 
 • เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 
 
ความคุ้มครอง  KTB PA อุ่นใจ 1  KTB PA อุ่นใจ 2 
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
1.  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก  
    - อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
1,000,000
500,000
1,000,000
    - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย   250,000 500,000 250,000 500,000
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  250,000
500,000
50,000 100,000
2.  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ  (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)  จ่ายผลประโยชน์เป็น  2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี 
3.  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)                                         จ่ายผลประโยชน์เป็น  2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี
4. การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ  (ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง)       500 1,000 - -
5.  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  - - 50,000 100,000
อัตราเบี้ยประกัน KTB PA อุ่นใจ 1 KTB PA อุ่นใจ 2
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
ระยะเวลาความคุ้มครอง  1 ปี  1,100 2,100 2,000 3,800
ระยะเวลาความคุ้มครอง  3 ปี  3,100 5,920 5,640 10,715
ระยะเวลาความคุ้มครอง  5 ปี  4,990 9,530 9,080 17,250

หมายเหตุ: 
 • ในกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ จากข้อ 1, 2 หรือ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายตามยอดค้างชำระทั้งหมดของสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่จริง ณ วันจ่ายค่าทดแทน ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แล้วแต่กรณี ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในลำดับต่อไป
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารการสมัครใช้บริการ 
 • กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 
สมัครใช้บริการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2624-1111 ต่อ 4761-4 เว็บไซต์ : www.kpi.co.th
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1736 ต่อ 4282- 4283 เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th