ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

 

 

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เป็นบัตรสำหรับชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่นๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ พีที ซึ่งเกิตจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี โดยธนาคารเป็นผู้ออกบัตรเงินสดเติมน้ำมันให้กับนิติบุคคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกในการชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่นๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ พีที โดยแบ่งบัตรออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1.บัตรเงินสดเติมเงิน ประเภทเติมเงินไม่ได้ ( Cash Fleet Card )

 

 • สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปเพื่อใช้เป็นบัตรของขวัญแจกลูกค้า ในการทำการตลาด โปรโมชั่น หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร

 

 2.บัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน ( Prepaid Fleet Card )

 

 •  สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป ที่ไม่ต้องการใช้วงเงินสินเชื่อ แต่ต้องการใช้บัตรเพื่อความสะดวกในการเติมน้ำมัน/ก๊าซ

 ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน


ด้านการเงิน และควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย

 • ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่ามัน/ก๊าซ
 • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่าย 

ความสะดวก

 • สามารถชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ พีที ที่มีเครื่องหมายรับบัตรได้ทั่วประเทศ
 • สามารถตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสดเติมน้ำมันประเภทเติมเงินได้ที่ KTB Corporate Online
 • ได้รับใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ โดยแสดงยอดเงินคงเหลือจากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ/เครื่อง POS ทุกครั้งที่ใช้บริการ

ความปลอดภัย

 • บัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำรถแต่ละคัน โดยหน้าบัตรสามารถระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร นิติบุคคล ยี่ห้อรถ และหมายเลขทะเบียนรถ
 • บัตรมีรหัสผ่านประจำบัตร (PIN) (ถ้าต้องการ) เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกดรหัสผิด 3 ครั้งต่อเนื่อง บัตรจะถูกล็อคทันที (สามารถแจ้งปลดล็อคบัตรได้โดยใช้บัตรใบเดิม)
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันของบัตรแต่ละใบได้
 • สามารถกำหนดจำนวนเงินของบัตรแต่ละใบในการใช้บัตร ต่อวันและ/หรือ ต่อสัปดาห์และ/หรือ ต่อเดือนได้ 

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง

องค์กร/หน่วยงานของรัฐ

 • หนังสือแจ้งความประสงค์ซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันจากองค์กร/หน่วยงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ค่าธรรมเนียมบัตรเงินสดเติมน้ำมัน

 

  

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ