ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อธนวัฏ 5Plus

สินเชื่อธนวัฏ 5Plus


สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน

 

วัตถุประสงค์ในการกู้
 

 • เพื่อการอุปโภค บริโภค
 • เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

 

คุณสมบัติผู้กู้
 

 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน
 • มีเงินได้ตั้งแต่ 30,000.- บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย 

 

วงเงินให้กู้
 

 • 5 เท่าของเงินได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

   

 

ระยะเวลาให้กู้
 

 • ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุวงเงินอัตโนมัติ)

 

อัตราดอกเบี้ย
 

 • MRR + 9% ต่อปี
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้คิด 25% ต่อปี

 

เงื่อนไขการชำระหนี้
 

 • ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้
 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
 • Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านบัญชีไม่ถึง 6 เดือน อนุโลมให้ใช้บัญชีที่ใช้สำหรับผ่านเงินเดือนกับธนาคารอื่นประกอบการพิจารณาได้
 • เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ 

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 

 • ไม่มีหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูง

 

*หมายเหตุ

 

        การจัดทำประกันชีวิตกลุ่มของสินเชื่อธนวัฏ 5 Plus เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า     

             

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ