ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า


เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน *
  • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอ (บสย. ค้ำประกันวงเงินส่วนที่เกินหลักประกัน)
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่จ่ายให้ บสย. ในปีแรก ตามหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
    * เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 

ประเภทสินเชื่อ

   • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
   • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา

   วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

   MRR + 1.0%

   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 
 
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
  • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)
  • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ  เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ