ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท

สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กอเนกประสงค์ สำหรับ 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง  ธุรกิจบริการ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกษตร  และ ธุรกิจการผลิต/โรงงาน ที่กำลังมองหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ รีไฟแนนซ์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • วงเงินกู้อเนกประสงค์ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

    (กรณีวงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท ต้องระบุวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อทุกครั้ง)

  • ยืดหยุ่นด้านเอกสาร สามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น  บิลเงินสด ใบเสร็จ สัญญาจ้างทำของ ใบส่งของ สรุปยอดบริการรายวัน  เอกสารการขาย ผลผลิตทางการเกษตร บิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา

 • วงเงินรวมสูงสุด 10 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

 

  MRR + 2%

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน  ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
  • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (2 ปีย้อนหลัง)
  • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ  เช่น Statement, บิลเงินสด, ใบเสร็จ, สัญญาจ้างทำของ, ใบส่งของ, สรุปยอดบริการรายวัน, เอกสารการขายผลผลิตทางการเกษตร, บิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ