ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX


เงินฝากประจำ KTB ZERO TAX MAX ฝากประจำแบบปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากเท่ากันครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝาก
 • สนับสนุนการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ด้วยจำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
 • เลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน หรือ 48 เดือน...ยิ่งฝากนาน ยิ่งได้ผลตอบแทนสูง
 • สามารถสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ (Standing Payment Order) จากบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชี KTB ZERO TAX MAX ทุกเดือน
   

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • จำนวนเงินเปิดบัญชี
       - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน              1,000 – 25,000  บาท
       - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน              1,000 – 16,500  บาท
       - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน              1,000 – 12,500  บาท
 • ฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • ตลอดระยะเวลาการฝาก สามารถขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
 • ถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ถอนหลัง 3 เดือน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ครบกำหนดฝากโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ประจำ 3 เดือน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
 • ผู้ฝากมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)

   

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนี้

ระยะเวลาฝาก

อัตราดอกเบี้ย

24 เดือน

อิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 0.80 % ต่อปี

36 เดือน

อิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.05 % ต่อปี

48 เดือน

อิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.05 % ต่อปี

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
 
1.  บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ
2.  กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
      • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
      • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ  หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ