ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย


กองทุนเปิดใหม่
 

ลงทุนอย่างมั่นใจด้วยข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน  จากหนังสือแนะนำกองทุน ซึ่งระบุนโยบายการลงทุน อายุโครงการ ระดับความเสี่ยง สัดส่วนในการลงทุน ประมาณการผลตอบแทน และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ  
ดูรายละเอียดหนังสือแนะนำกองทุนเปิดใหม่ คลิกที่นี่
 


เปิดบัญชีซื้อขายกองทุน
 

สนใจเปิดบัญชีกองทุน สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังนี้
 
• บัตรประชาชน
• สมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับรับเงินค่าขายคืน ผลตอบแทน และเงินปันผล)

 

บริการซื้อขายกองทุน
 

ไม่ว่าจะซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน ก็ทำได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทันทุกสถานการณ์ด้านการลงทุน ซึ่งสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย กับบริการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 
• ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
• ซื้อขายกองทุนออนไลน์ผ่านระบบ KTB netbank   คลิกที่นี่
• ซื้อขายกองทุนออนไลน์ผ่านระบบ KTAM Smart Trade    คลิกที่นี่
 

บทวิเคราะห์รายวันและรายเดือน
 

ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน กับสรุปข่าวที่สำคัญ พร้อมประเด็นทางเศรษฐกิจต่างๆที่น่าจับตา จากทุกประเทศ ทั่วทุกมุมโลก เพิ่มด้วยบทวิเคราะห์ต่อประเด็นข่าวด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อการลงทุนที่แม่นยำ ทั้งหมดนี้ ติดตามได้ในบทวิเคราะห์ข่าวทั้งแบบรายวันและรายเดือนจาก KTAM Research
อ่านบทวิเคราะห์จาก KTAM Research   คลิกที่นี่

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงไทย คลิกที่นี่


สวัสดิการเพิ่มเติมจากนายจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน หรือเกษียณอายุ 
 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้าง (ผู้ประกอบการ) และลูกจ้าง (พนักงาน) จัดตั้งขี้นด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกัน  ให้กับพนักงานในยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เรียกว่า  “เงินสะสม” รวมกับเงินจากนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกว่า “เงินสมทบ” โดยจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อมาควบคุม และหาบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนก้อนดังกล่าว โดยทำสัญญาว่าจ้างจากนั้นนำไปจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดตั้งกองทุน
 
วัตถุประสงค์หลัก
 
•  เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
•  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว

 
ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดตั้งกองทุน
 
•   เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
•   เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
•   นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน โดยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
รายละเอียดเพิ่มเติมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  คลิกที่นี่

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ