ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับการกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับการกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง


ลักษณะของบริการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้


คุณสมบัติของผู้กู้

 1. เป็นลูกค้าเดิมที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร
 2. ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นลูกค้าเดิมที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร อยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมทางการเมือง ตามประกาศ พรก. ฉุกเฉิน 2557 (กรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี, และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยยอดขาย/รายได้ ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 โดยสามารถแสดงหลักฐาน/เอกสารที่บ่งบอกถึงผลกระทบอันเกิดจากการชุมนุมทางการเมือง ต่อธนาคารได้ เช่น ยอดการสั่งซื้อ การจองซื้อสินค้าและบริการลดลง เป็นต้น

มาตรการให้ความช่วยเหลือ
 

มาตรการที่ 1 : มาตรการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (ในกรณีที่ลูกค้าปกติ ไม่มีสถานะผิดนัดชำระหนี้)

 1. ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยให้ชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสัญญา
   
 2. ให้ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป โดยขยายอายุสัญญาเงินกู้ออกไปให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ และยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขยายอายุสัญญา (Extension Fee)

(สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้อใด ข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ ก็ได้)
 

      มาตรการที่ 2 : มาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป


สำหรับลูกค้าที่มีการผิดนัดชำระหนี้มาแล้ว หรือใช้มาตรการเบื้องต้นแล้วยังไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือตามวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 

การขอรับความช่วยเหลือ

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งธนาคารจะแจ้งรายชื่อไปยังหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้าให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
   
 2. กค้าติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโดยตรง ให้หน่วยงานอำนวยสินเชื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่กำหนด

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ