ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล


เป็นเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • เป็นเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง
  • รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สามารถนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
  • เป็นเงินฝากประจำระยะยาว ระยะเวลาฝาก 48 เดือน และ 60 เดือน
  • การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน 
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ที่แจ้งไว้กับธนาคาร  
  • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้ว ธนาคารจะหักจากเงินต้น 
  • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตาม- ประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ   ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไป ธนาคารจะหักจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
  • ครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (เงินฝากประจำ 3 เดือน / ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร 
 
 
 

ระยะเวลาฝาก 48 เดือน และ 60 เดือน
 

 

** อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร ณ วันนำฝาก
 
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 
สมาคมหรือมูลนิธิ
 
1  หนังสือจดทะเบียนหรือหนังสือจัดตั้ง หรือหนังสือรับรอง หรือใบอนุญาตจัดตั้งจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกให้
2  ระเบียบข้อบังคับ สมาคม หรือมูลนิธิ
3  รายชื่อคณะกรรมการบริหาร (ชุดปัจจุบัน  ณ วันที่เปิดบัญชี)
4  รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี  ที่มีข้อความกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทน  ลงนามพร้อมประทับตรา (หากมี)
5  เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
     • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย   ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา
     • ผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคมหรือมูลนิธิ ทุกราย  ใช้สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ   และรับรองสำเนา
 
6  หนังสือแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
7  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 
วัด / สำนักปฏิบัติธรรมที่มีใบอนุญาตจัดตั้ง
 
1  เอกสารแสดงตนของวัด/สำนักปฏิบัติธรรม
    • หนังสือแต่งตั้งเจ้าอาวาส กรณี วัด  เป็นต้น
    • หนังสือจดทะเบียน หรือ หนังสือจัดตั้ง หรือ หนังสือรับรอง หรือใบอนุญาตจัดตั้งที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้   (หากมี)
 
2  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ที่มีข้อความกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทน  ลงนามพร้อมประทับตรา (หากมี) 
3  เอกสารแสดงตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
    • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา
    • ผู้มีอำนาจลงนามแทน ทุกราย  ใช้สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุและรับรองสำเนา
 
4  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ