ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล


เป็นเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • เป็นเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง
 • รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สามารถนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • เป็นเงินฝากประจำระยะยาว ระยะเวลาฝาก 48 เดือน และ 60 เดือน
 • การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน 
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ที่แจ้งไว้กับธนาคาร  
 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้ว ธนาคารจะหักจากเงินต้น 
 • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตาม- ประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ   ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไป ธนาคารจะหักจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
 • ครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (เงินฝากประจำ 3 เดือน / ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร 
 
 
อัตราดอกเบี้ย  ณ วันที่ 11 ม.ค. 56 ** 
  

ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
 

 • วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท    3.10 % ต่อปี
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ไม่ถึง 50 ล้านบาท     3.20 % ต่อปี
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป     3.30 % ต่อปี


ระยะเวลาฝาก 60 เดือน

 • วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท    3.30 % ต่อปี
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ไม่ถึง 50 ล้านบาท     3.40 % ต่อปี
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป   3.50 % ต่อปี
** อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร ณ วันนำฝาก
 
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 
วัด มัสยิด ศาลเจ้า
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามวัด มัสยิด ศาลเจ้า
 • ใบอนุญาตจัดตั้ง หรือใบอนุญาตรับรองสภาพ (กรณีวัด)
 • หนังสือแต่งตั้งเจ้าอาวาส (กรณีวัด)
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองและประทับตรา
 • หนังสือยกเว้นภาษีอากร/ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (ถ้ามี)
   
สมาคม มูลนิธิ
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสมาคม/มูลนิธิ
 • ใบอนุญาตการจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ
 • หนังสือข้อบังคับของสมาคม/มูลนิธิ
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สมาคม/มูลนิธิเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตรา
 • หนังสือยกเว้นภาษีอากร/ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (ถ้ามี)

 

 สโมสรและองค์กรอื่น
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามขององค์กรดังกล่าว
 • หนังสือจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ใบอนุญาตการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว
 • หนังสือข้อบังคับขององค์กรดังกล่าว
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ทำการเปิดบัญชีกับธนาคาร (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สโมสร และองค์กรอื่นเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตรา
 • หนังสือยกเว้นภาษีอากร/ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (ถ้ามี)
 
 
สถาบันการศึกษาของเอกชน
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสถาบันการศึกษา
 • หนังสืออนุมัติจัดตั้งสถาบันการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สถาบันการศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองและประทับตรา

นิติบุคคลอาคารชุด
 • เอกสาร หนังสือสำคัญการจดทะเบียนที่ระบุผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด แสดงวัตถุประสงค์ขอเปิดบัญชี และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย 
 • เอกสารแสดงตนของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
 • เอกสารการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ