ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

KTB PTT Plus

KTB PTT Plus

 

สินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. (KTB – PTT PLUS)ลักษณะของบริการ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. ในการชำระค่าน้ำมัน และ/หรือ น้ำมันหล่อลื่น ให้แก่ ปตท.

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1.  เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
2.  เป็นผู้ประกอบการค้าน้ำมัน และ/หรือ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ ปตท. และได้รับการรับรองจาก ปตท
3.  มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและ/หรือผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท.มาไม่น้อยกว่า1 ปี ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ของผู้บริหารหลัก/ผู้มีอำนาจลงนามได้
4.  ผ่านการตรวจสอบประวัติทางการเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี

 

ค่าธรรมเนียม
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบธนาคาร

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 10 ล้านบาท
 

หลักประกัน
บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน และ/หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกันบางส่วน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ