ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำตามใจ

เงินฝากประจำตามใจ

 

อิสระที่คุณสามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเอง

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • เป็นเงินฝากประจำรูปแบบใหม่ ที่สามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามความประสงค์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์เงินฝากประจำ
  • ระยะเวลาการฝากเป็นแบบ Days Term ช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เมื่อครบกำหนดสามารถฝากต่ออัตโนมัติ (Automatic Renew) ใน Term เดียวกับที่ฝากไว้

ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • เป็นเงินฝากประจำที่สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 7 – 365 วัน
  • การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
  • ครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น จะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากเงินฝากประจำตามใจกับธนาคารต่อไป ในระยะเวลาการฝากเดิม โดยจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจำตามใจที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก

กลุ่มลูกค้า

  • บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และนิติบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 


บุคคลธรรมดา
 
1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ
2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
   • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
นิติบุคคล ( บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด)
 
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
3. หนังสือบริคณห์สนธิ
4. เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
   • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
   • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
   • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
5. เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย  
 
        บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  เช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา  (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)
 
        บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) หากไม่มีให้ใช้สำเนาเอกสารประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐ/ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
   • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย, ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด,ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ( บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ ร้อยละ 25 ขึ้นไป   หากไม่มีให้ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการหรือ ผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ)  ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนา 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ