ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำตามใจ

เงินฝากประจำตามใจ

 

อิสระที่คุณสามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเอง

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • เป็นเงินฝากประจำรูปแบบใหม่ ที่สามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามความประสงค์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์เงินฝากประจำ
 • ระยะเวลาการฝากเป็นแบบ Days Term ช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เมื่อครบกำหนดสามารถฝากต่ออัตโนมัติ (Automatic Renew) ใน Term เดียวกับที่ฝากไว้

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • เป็นเงินฝากประจำที่สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 7 – 365 วัน
 • การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
 • ครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น จะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากเงินฝากประจำตามใจกับธนาคารต่อไป ในระยะเวลาการฝากเดิม โดยจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจำตามใจที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก

กลุ่มลูกค้า

 • บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และนิติบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น   บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ   หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 15 ปี   -  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ หรือ  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรของผู้เยาว์ ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน                                                                                                      -  หนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เเยาว์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง  
 • คนพิการ    ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 • พระภิกษุ    ให้ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน


นิติบุคคล   (ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด มหาชน)

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ซึ่งมีข้อความกำหนดว่า
     -   ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดบัญชี โดยระบุประเภทบัญชี และธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี
     -   กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
     -   ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (หากมีตราประทับ)
 3.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของบุคคล ดังต่อไปนี้
      -  บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป พร้อม บอจ.5 หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น
         *** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด***
      -  ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
      -  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทุกราย (ตามรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ)
 4.  เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
      กรณีผู้ประกอบการเป็น บจ. บมจ. ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
      (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 5.  บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
 6.  บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
 7.  บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
 8.  บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ