ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan


ปรับสมดุลการชำระเงินกู้ให้เหมาะกับตัวเองมากขึ้น ด้วยบริการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยจากธนาคารกรุงไทย

 • เป็นเงินกู้รีไฟแนนซ์เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ผู้ขอรีไฟแนนซ์สามารถขอสินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan  และ Revolving Loan
 • ใช้ที่อยู่อาศัยที่รีไฟแนนซ์มา และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี


วัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์

 1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์จากสถาบันการเงิน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 2.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกันโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 3. เพื่อปรับปรุง  ต่อเติม  หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในคราวเดียวกันกับวัตถุประสงค์ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านฯ


คุณสมบัติของผู้ต้องการรีไฟแนนซ์

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ รายได้ประจำที่แน่นอน มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 • อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย 


เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีรีไฟแนนซ์ห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่จะรีไฟแนนซ์
 • สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์

 

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1

หลังจากนั้น

3.25%

MLR-0.25%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) เท่ากับ 5.68% ต่อปี
หมายเหตุ : คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี   MLR=6.275% ต่อปี

 
 


เข้าสู่ระบบ KTB Smart Home Loan Online
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ