ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก

สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก


สินเชื่อบ้าน...ที่ไหนดี? พบคำตอบที่ตรงใจ ด้วย "สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก" ที่จะสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง

 • สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก เป็นเงินกู้แบบมีกำหนด (Term Loan) ที่ธนาคารเตรียมให้คุณเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน
 • ให้อิสระในการขอสินเชื่อบ้านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ซื้อที่ดินสำหรับจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต หรือสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นกรณีซื้อที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตให้กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี


คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีรายได้ประจำที่แน่นอน มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 2. อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 3. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
   

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 1. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 2. ค่า Prepayment fee กรณี Refinance ในช่วง 3 ปีแรก 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
 3. ค่าตรวจงวดงานครั้งละ 400 บาท


เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 4. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 7. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

ปีที่ 1

หลังจากนั้น

3.25%

MLR-0.25%

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) เท่ากับ 5.68% ต่อปี
หมายเหตุ : คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี   MLR=6.275% ต่อปี

 

 

เข้าสู่ระบบ KTB Smart Home Loan Online

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ