ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก

สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก


ลักษณะของบริการ
ส่งเสริมการส่งออก และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออก

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit ตาม Letter of Credit) และ การรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม Letter of Credit(FPL) ที่ไม่มี Discrepancy โดยให้พิจารณาวงเงิน Forward Contract ร่วมด้วย

 • วงเงินสินเชื่อตามความจำเป็นของธุรกิจ


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ลูกค้าใหม่
  • เป็น SMEs ตามนิยาม KTB-SMEs ที่เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย
  • ผ่านการตรวจสอบ Credit Bureau
  • มีประวัติส่งออก 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ลูกค้าเดิม
  • เป็น SMEs ตามนิยาม KTB-SMEs ที่เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย
  • เป็นลูกค้าที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  • กรณีเคยเป็น NPL ต้องปรับปรุงหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีประวัติส่งออก 6 เดือนที่ผ่านมา


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบธนาคาร

ระยะเวลากู้
ตามระเบียบธนาคาร

หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ