ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

 

อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 

กรุงไทยจัดสรรสินเชื่ออเนกประสงค์พิเศษสุดเพื่อพนักงานราชการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน และไม่ยุ่งยากในการหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 

อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

 • สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของเงินเดือน (ไม่เกิน 500,000 บาท)

 • ชำระสะดวกด้วยบริการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ (Auto Debit) จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีเงินเดือนผ่านทุกวันที่ 24 ของทุกเดือน

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + 3.50 ต่อปี

 

ประวัติดี มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทย

 • พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง และมีเงินได้รายเดือนตั้งแต่  30,000 บาทขึ้นไป

 • มีบัญชีเงินเดือนผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย และมีเงินได้สุทธิเพียงพอในการผ่อนชำระ

 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระมาก่อน

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันทุกราย 

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อ (โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ขอสินเชื่อ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ขอสินเชื่อ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้อเนกประสงค์แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

 • ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 4 ปี และไม่เกินอายุตามสัญญาจ้างที่เหลือ

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงานราชการ หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement)
   

สินเชื่อกรุงไทย สร้างความมั่นใจให้พนักงานราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ