ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

 

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

เติมเต็มความฝัน เติมเต็มคุณภาพชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์พิเศษสุด ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยที่ให้ผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดเฉพาะบุคลากรภาครัฐ

 • สินเชื่ออเนกประสงค์อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษสุดตามข้อตกลงพิเศษที่กรุงไทยตกลงไว้กับแต่ละหน่วยงาน

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

กลุ่มข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • มีเงินเดือนรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

กลุ่มพนักงานราชการ

 • หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา และมีข้อตกลงหักเงินได้นำส่งชำระหนี้ธนาคาร
 • เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างทำงาน ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้ว 1 ครั้ง
 • มีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน

   กลุ่มข้าราชการ1  และกลุ่มอาชีพพิเศษ2

    (1.) วงเงินกู้ไม่เกิน 1.50 ล้านบาท                   

     -  กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี

     -  กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี

     -  กรณีข้าราชการทีมีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี

 

    (2.) วงเงินกู้ส่วนที่เกิน 1.50 ล้านบาท รวมแล้วไม่เกิน 2.0 ล้านบาท

     - กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี

     - กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี

     - กรณีข้าราชการทีมีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.75% ต่อปี

 

 

   กลุ่มพนักงานราชการ

    (3.) วงเงินกู้ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.5% ต่อปี

 

 • กรณีจำนองหลักทรัพย์
   

    วงเงินกู้ได้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.75% ต่อปี

 

 • กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน
   

    วงเงินกู้ได้เต็มจำนวนเงินฝาก แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี

             เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้ว กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0  ล้านบาท / ราย

 

หมายเหตุ

1. กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานราชการที่มีอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยของรัฐ

                 

ผ่อนชำระสบายๆ ด้วยระยะเวลาพิเศษ

 • ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 20 ปี 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

 • สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

 • สำเนาสัญญาจ้างทำงานที่กำหนดระยะเวลาจ้าง (กรณีผู้ขอกู้เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีกำหนดเวลาจ้างงาน)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่น่าเชื่อถือของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารประกอบอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

   

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ

 

 คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 

กลุ่มข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

             

              1. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

              2. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน

              3. ผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร มีเงินได้รายเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

              4. มีเงินได้สุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

1.วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน

 - กลุ่มข้าราชการ กรณีมี / ยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 5 ปี

-  ลูกค้ากลุ่มพิเศษ ที่ยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00 ต่อปี  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 5 ปี

-  กรณีจำนองหลักทรัพย์ วงเงินกู้ได้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 15 ปี

- กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน วงเงินกู้ได้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00 ต่อปี

 

เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

 

หมายเหตุ    

1. กลุ่มข้าราชการ   ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. ลูกค้ากลุ่มพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ตามข้อกำหนดของธนาคาร) / ผู้กู้ที่มีอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบินพาณิชย์ / พนักงานประจำของ ธปท.   บมจ.ปตท. ที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป

 

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 

o    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

o    ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่น่าเชื่อถือของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

o    เอกสารประกอบอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ