ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

 

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

เติมเต็มความฝัน เติมเต็มคุณภาพชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์พิเศษสุด ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยที่ให้ผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดเฉพาะบุคลากรภาครัฐ

 • สินเชื่ออเนกประสงค์อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษสุดตามข้อตกลงพิเศษที่กรุงไทยตกลงไว้กับแต่ละหน่วยงาน

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

กลุ่มข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • มีเงินเดือนรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

กลุ่มพนักงานราชการ

 • หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา และมีข้อตกลงหักเงินได้นำส่งชำระหนี้ธนาคาร
 • เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างทำงาน ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้ว 1 ครั้ง
 • มีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน

   กลุ่มข้าราชการ1  และกลุ่มอาชีพพิเศษ2

    (1.) วงเงินกู้ไม่เกิน 1.50 ล้านบาท                   

     -  กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี

 

     -  กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี

 

     -  กรณีข้าราชการทีมีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี

 

 

    (2.) วงเงินกู้ส่วนที่เกิน 1.50 ล้านบาท รวมแล้วไม่เกิน 2.0 ล้านบาท

     - กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี

 

     - กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี

 

     - กรณีข้าราชการทีมีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.75% ต่อปี

 

 

   กลุ่มพนักงานราชการ

    (3.) วงเงินกู้ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.5% ต่อปี

 

 • กรณีจำนองหลักทรัพย์

    วงเงินกู้ได้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.75% ต่อปี

 

 • กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน

    วงเงินกู้ได้เต็มจำนวนเงินฝาก แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี

             เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้ว กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0  ล้านบาท / ราย

 

หมายเหตุ 1. กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

                 2. กลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานราชการที่มีอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยของรัฐ

                 

 

ผ่อนชำระสบายๆ ด้วยระยะเวลาพิเศษ

 • ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 20 ปี 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

 • สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

 • สำเนาสัญญาจ้างทำงานที่กำหนดระยะเวลาจ้าง (กรณีผู้ขอกู้เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีกำหนดเวลาจ้างงาน)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่น่าเชื่อถือของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารประกอบอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ