ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

 

การศึกษา คืออนาคตที่มั่นคงของชาติ ธนาคารจึงสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต

 


ลักษณะของบริการ

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา อุปกรณ์การศึกษาต่าง เป็นต้น ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรต่าง ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย 

 

อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ และหลักประกัน

 

ประเภท

วงเงิน

หลักประกัน/อัตราดอกเบี้ย

หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี/หลักสูตรที่เกี่ยว
เนื่องกับการประกอบ
วิชาชีพ/บัณฑิตศึกษา


ให้ตามค่า
ใช้จ่ายจริง


 บุคคลค้ำ : MRR+3% 
 มีหลักประกัน : MRR-0.75%
 จำนำเงินฝาก :  ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%

 

Inter/English
Program อนุบาลถึง
มัธยมปลาย

ไม่เกิน 300,000 
บาท

 บุคคลค้ำ: MRR+3%
 มีหลักประกัน : MRR-0.75%
 จำนำเงินฝาก : ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%


หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 18.00 ต่อปีให้ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันให้เสร็จสิ้นภายในอายุสัญญากู้ โดยให้เริ่มชำระงวดแรกภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญากู้

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อบุคคล
 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 

คุณสมบัติผู้กู้ 

 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
 

 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกกิจ / พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 

 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา / ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ