• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การค้ำประกันลอย

การค้ำประกันลอย


สะดวก รวดเร็ว ว่องไวให้กับท่านที่ทำธุรกิจภาคการผลิต โดยสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตสินค้าแล้วส่งออกด้วยบริการ การออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อประกันค่าภาษีอากรขาเข้า และการคืนภาษีอากรด้วยระบบออนไลน์

ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ
การค้ำประกันให้ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ลักษณะเด่นของบริการ
การออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อประกันค่าภาษีอากรขาเข้า และการคืนภาษีอากรด้วยระบบออนไลน์ โดยท่านไม่ต้องนำเงินสดวางเป็นประกันเพื่อใช้แทนหนังสือค้ำ ประกันการชำระอากรขาเข้า พิจารณาวงเงินตามใบราคาวัตถุดิบที่นำเข้า โดยมีหลักประกันเป็นเงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน สะดวกด้วยบริการจากสาขาของธนาคารที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้
ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และส่งออกไป นอกราชอาณาจักรทั้งจำนวนภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีการนำเข้า และต้องได้รับอนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ระยะเวลาการกู้
ระยะเวลาภายใน 1 ปี

ค่าธรรมเนียม
อัตรา 1.0% ต่อ 6 เดือน คิดตามจำนวนเงินที่ธนาคารออกใบแจ้งการค้ำประกัน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  • ขออนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร
  • นำวัตถุดิบเข้าจากต่างประเทศ ให้ลงนามในใบคำขอ และข้อตกลงยินยอมให้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ