ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การซื้อลดตั๋วเงิน

การซื้อลดตั๋วเงิน


เพื่อความมั่นใจในความคล่องตัวทางการเงินของธุรกิจ และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ธนาคารขอนำเสนอทางเลือกทางการเงิน สำหรับธุรกิจของท่าน

ลักษณะของบริการ
เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ โดยท่านสามารถใช้เงินได้ก่อนเวลาตามตั๋วเงินที่จะได้รับจากคู่ค้า ซึ่งได้จ่ายค่าสินค้าเป็นตั๋วเงิน และยังไม่ครบกำหนดที่เบิกเงินได้ โดยธนาคารจะให้สินเชื่อไปก่อน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการค้าทุกประเภททั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน

  • ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • หนังสือรับรอง
  • หนังสือบริคณ์สนธิ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
  • งบการเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ