• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้าเข้า

บริการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้าเข้า

 


เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า(ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบต้นทุนสินค้าที่แน่นอน โดยธนาคารจะทำสัญญาตกลงที่จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้กับลูกค้า โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนในปัจจุบันแต่จะทำการส่ง มอบเงินตราต่างประเทศและชำระเงินในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งใน อนาคตตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ทำไว้ โดยลูกค้าซึ่งตกลงซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขในสัญญาจนถึงวันที่สัญญาครบกำหนด

ประเภทบริการ
 • การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารกับลูกค้า โดยมีการกำหนดราคาส่งมอบเงินทั้ง 2 สกุลไว้ล่วงหน้าและจะส่งมอบเมื่อครบกำหนดตาม ที่ได้ตกลงกันไว้
 • สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่ตกลงทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร กับลูกค้า แต่จะมีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามวันที่ระบุ ในสัญญาและจำนวนเงินที่ตกลงกัน
 • การขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Sold) ของธนาคาร เป็นการขายเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้าที่นำเข้าสินค้าและมี ภาระหนี้เงินตราต่างประเทศที่จะต้องชำระ (เช่น ภาระหนี้ T/R สกุลเงินตราต่างประเทศ) ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยการขอซื้อเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร
 
วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่อบริการแก่ลูกค้าผู้นำเข้าสินค้าที่มีภาระหนี้เป็นเงินสกุลเงินตราต่าง ประเทศ ในการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะสูงขึ้น (เงินบาทมีค่าอ่อนตัวลง)หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการกำหนดต้นทุนคงที่ (Fixed Rate) ของตนเอง

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าที่มีภาระ หนี้เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน Forward Contract กับธนาคาร

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • มีวงเงิน Forward Contract กับธนาคาร
 • มี Underlying Transactions รองรับ (Underlying Transactions) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือการโอนเงินตราต่างประเทศที่มีวงเงินสินเชื่อหรือเอกสารหลักฐานรองรับไม่ใช่การเก็งกำไร เช่น มีวงเงิน Letter of Credit หรือวงเงิน Packing Credit หรือ ตั๋วส่งออก Under Letter of Credit หรือในกรณี Open Account ซึ่งต้องมีเอกสารประกอบ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับสินค้า (Invoices) หรือหลักฐานการส่งสินค้า ได้แก่ Bill of Lading, Air Waybill เป็นต้น)

การขอใช้บริการ
ลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายบริหารเงินโดยตรงหรือติดต่อผ่านสาขาหรือศูนย์ ธุรกิจต่างประเทศหรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ ในการขอซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร

ประโยชน์ลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีความผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ได้
 • ทำให้ทราบต้นทุนค่าสินค้าที่แน่นอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ