• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

Shipping Guarantee & Delivery Order

Shipping Guarantee & Delivery Order

 


ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) สั่งซื้อโดยการเปิด L/C หรือ แบบตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า(B/C) หรือ Air Waybill (AWB) ยังมาไม่ถึงธนาคาร ลูกค้าสามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับ บริษัทเรือ (Delivery Order : D/O) กรณีสินค้ามาทางเครื่องบิน เพื่อนำไปยื่นแก่บริษัทเรือหรือสายการบินแทนเอกสาร B/L หรือ AWB เพื่อออกสินค้าไปจำหน่ายหรือผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป

ประเภทบริการ
 • Shipping Guarantee (S/G) เป็นหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารและผู้นำเข้า (ลูกค้า) ออกให้กับบริษัทเรือแทนใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) เพื่อขอออกสินค้าในกรณีที่สินค้ามาถึงท่าเรือก่อนที่เอกสาร (Shipping Documents) จะมาถึง
 • Delivery Order (D/O) เป็นใบสั่ง ปล่อยสินค้าขนส่งทางอากาศที่ธนาคารสลักหลังให้ลูกค้าไปยื่น แก่สายการบินเพื่อขอออกสินค้า
 
วัตถุประสงค์ของบริการ
เป็นบริการเพื่อให้ลูกค้า(ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า)สามารถออกสินค้าไปจำหน่าย หรือผลิตเพื่อจำหน่ายได้ ในกรณีที่สินค้าที่เปิด L/C สั่งซื้อไปหรือสินค้าที่ส่งตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (B/C) มาถึงแล้ว แต่เอกสาร (Shipping Document) ยังไม่มาถึง โดยขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทเรือ (Shipping Guarantee) เพื่อขอให้บริษัทเรือส่งมอบสินค้าตามที่ระบุไว้ในสำเนา B/L ให้กับลูกค้าไปก่อนส่วนต้นฉบับ B/L จะนำมาให้ภายหลังกรณีที่สินค้าส่งมาทางเรือ หรือขอให้ธนาคารออกหนังสือเพื่อไปขอรับ Delivery Order มาให้ธนาคารสลักหลังสั่งปล่อยสินค้าเพื่อนำไปยื่นต่อบริษัทสาย การบินขออกสินค้า กรณีที่สินค้าส่งมาทางเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการโกดังเก็บสินค้า

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือผลิต เพื่อจำหน่าย
 • มีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 • ต้องมีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร
 • ต้องยื่นขอทำ T/R
 • ต้องยื่นเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะออก S/G หรือ D/O เฉพาะเอกสารนำเข้าสินค้าที่ผ่านธนาคารเท่านั้น
 • เมื่อต้นฉบับเอกสาร (Shipping Document) มาถึง ลูกค้าต้องนำต้นฉบับ B/L ที่ธนาคารสลักหลังให้แล้ว มาสลักหลังให้บริษัทเรือ เพื่อแลก S/G มาคืนธนาคาร
 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารขอให้ออก S/G หรือ D/O ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือฝ่ายการค้า ต่างประเทศ
 
เอกสารการขอใช้บริการ
 • กรณี Shipping Guarantee ลูกค้าต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
  • ใบคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน (Shipping Guarantee)
  • แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) จากตัวแทนสายการเดินเรือ
  • สำเนากำกับราคาสินค้า (Invoice)
  • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L)
  • สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
 • กรณี Delivery Order
  • หนังสือ/ใบคำขอให้ธนาคารออกหนังสือไปรับ D/O จากบริษัทสายการบิน
  • สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
  • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)
  • ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order)
  • สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
 
ประโยชน์ลูกค้า
 • ได้รับสินค้าเร็วขึ้น
 • ไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดังสินค้า
 • การทิ้งสินค้าไว้ที่โกดังนานๆ สินค้าอาจเสียหายหรือถูกโจรกรรมได้
 • หากไม่ออกสินค้าตามกำหนดระยะเวลาที่กรมศุลกากรกำหนด อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้
 
Download
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ