• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

 


การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เป็นวิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ วิธีการหนึ่ง

เมื่อลูกค้า(ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) ตกลงสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย L/C ลูกค้า (ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) จะต้องติดต่อให้ธนาคารเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้ผู้ขายเป็นผู้รับประโยชน์ ธนาคารผู้เปิด L/C รับผิดชอบการจ่ายเงินค่าสินค้าแทนผู้ซื้อ เมื่อผู้ขาย (ผู้ส่งออก) สินค้าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ครบถ้วนทุกประการ

ลักษณะบริการ
เป็นบริการแก่ผู้นำเข้าที่เป็นลูกค้าของธนาคารในการเปิด Letter of Credit หรือ L/C เมื่อลูกค้าหรือผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย L/C ลูกค้าจะต้องติดต่อให้ธนาคารเปิด L/C ให้ผู้ขายหรือผู้ส่งออกเป็นผู้รับประโยชน์ โดยธนาคารจะรับผิดชอบการจ่ายเงินค่าสินค้าแทนผู้ซื้อเมื่อผู้ขายสินค้า ทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ครบถ้วน

วิธีนี้ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ขาย ส่วนผู้ขายได้รับเงินค่าสินค้า ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C แต่จะตรวจโดยเฉพาะความถูกต้องด้านเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถดูความถูกต้องของตัวสินค้าได้

ทั้งนี้ ธนาคารจะให้บริการเปิด L/C เฉพาะประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Credit) เท่านั้น หากจะมีการยกเลิกหรือแก้ไข จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเปิด L/C ไปแล้ว ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายต้องการแก้ไขข้อความต่างๆใน L/C ลูกค้า (ผู้ซื้อ) สามารถยื่นขอแก้ไขต่อธนาคารเพื่อขอให้ธนาคารแก้ไข L/C ไปยังผู้ขายเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องการได้

ประเภทบริการ
 • Sight L/C เป็น L/C ที่มีเงื่อนไขการชำระเงินทันทีเมื่อธนาคาร ได้รับเอกสาร ลูกค้าต้องชำระเงินทันที่เมื่อเอกสารมาถึง หรือขออนุมัติทำ T/R
 • Usance L/C เป็น L/C ที่ผู้ขายให้ระยะเวลาการชำระเงิน ลูกค้าต้องขออนุมัติทำ T/R เมื่อเอกสารมาถึงและชำระเงินเมื่อตั๋วครบกำหนด

สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ / ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ / สาขา

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือผลิต เพื่อการจำหน่าย
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C หรือ L/C+T/R กับธนาคาร
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C หรือ L/C+T/R
 • ถ้าไม่มีวงเงิน ต้องได้รับอนุมัติวงเงินเฉพาะรายในการเปิด L/C ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอเปิด L/C ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ


เอกสารการขอใช้บริการ

 • กรณีเปิด L/C
  • ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Irrevocable Documentary Credit)
  • หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice , Contract หรือ Purchase Order เป็นต้น
 • กรณีขอแก้ไข L/C
  • คำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Amendment to Letter of Credit)
  • หลักฐานการติดต่อกับผู้ขายในการขอแก้ไข L/C เช่น Fax , e-Mail เป็นต้น


ประโยชน์ลูกค้า

 • ด้านผู้ซื้อ : ได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ขาย
 • ด้านผู้ขาย : ได้รับเงินค่าสินค้า ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ครบถ้วนถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ