• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

e-Export Bills

e-Export Bills


เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการจัดส่งเอกสารตั๋วสินค้าออก (e-Export Bills) ผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เพื่อให้พนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขจะได้แจ้งลูกค้าให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งต้นฉบับมาให้ธนาคารรับซื้อ หรือส่งเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศต่อไป


ประเภทของบริการ
เป็นบริการส่งเอกสารตั๋วสินค้าออก (Export Bills) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet) จากบริษัทมายังธนาคาร

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
เป็นบริการที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่ดำเนินธุรกิจด้านการส่งสินค้าออก ในการส่งเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C หรือตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกจากบริษัทมายังธนาคารให้ตรวจความถูกต้องก่อน เพื่อความสะดวกในการรับซื้อหรือส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • ใช้บริการด้านสินค้าออกกับธนาคารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ / เงื่อนไข
 • การขอใช้บริการ
  • ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือที่สำนักงานธุรกิจ หรือหน่วยงานอำนวยสินเชื่อที่ดูแลลูกค้า
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ อธิบายการใช้งานของระบบงานในเบื้องต้น
  • ลูกค้าตกลงใช้บริการ โดยลงนามในใบคำขอใช้บริการรับส่งเอกสารสินค้าออกผ่านระบบ Internet

เงื่อนไข
 • มีวงเงิน FPL และหรือ FPC กับธนาคาร
 • มีการหมุนเวียนธุรกรรมด้านตั๋วสินค้าออกกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
 • ยื่นคำขอและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการตามแบบที่ธนาคารกำหนด
 • เมื่อส่งเอกสารผ่านระบบ e-Export แล้ว ต้องส่งต้นฉบับเอกสารให้ธนาคารดำเนินการทันที
 
เอกสารการขอใช้บริการ
 • ใบคำขอใช้บริการการรับส่งเอกสารสินค้าออกผ่านระบบ Internet
 • ต้นฉบับรายงานการประชุมกรรมการ อนุมัติให้บริษัททำนิติกรรม การใช้บริการรับส่งเอกสารสินค้าออกผ่าน Internet (e-Export)
 • ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในคำขอใช้บริการฯ แทน)
 
ประโยชน์ของลูกค้า
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอขายตั๋วสินค้าออก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ