ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด

บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด

 

 

บัตรฟลีทการ์ด เป็นบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ปตท. บมจ.บางจากปิโตรเลียม บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) และ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี โดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินและออกบัตรฟลีทการ์ดให้กับหน่วยงาน, องค์กร, นิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมันปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที ด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย พร้อมกับมีรายงานการใช้บัตรที่มีประสิทธิภาพ โดยบัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำของรถแต่ละคัน โดยหน้าบัตรระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร, นิติบุคคล,ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ เหมาะสำหรับ หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์ตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรฟลีทการ์ด


ด้านการเงิน

 • เพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยงาน , องค์กร หรือนิติบุคคล
 • อำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี และค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมัน เอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที โดยสามารถใช้แทนเงินสดได้ทุกเวลา โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนได้สูงสุด 55 วัน
 • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่าย

 

ความสะดวก

 • ใช้ได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที ที่มีเครื่องหมายรับบัตรฟลีทการ์ด  กว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ
 • ได้รับใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ (Sales Slip)โดยแสดงยอดเงิน การใช้บัตร พร้อมแสดงยอดวงเงินคงเหลือต่อเดือนของบัตร และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ( TAX INVOICE / RECEIPT ) จากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ/เครื่อง POS ทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • ลดภาระงานเอกสารโดยได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด ( STATEMENT OF FLEET CARD ) และรายงานการใช้บัตรฟลีทการ์ดเป็นรายเดือน
 • สะดวกในการชำระเงินคืนโดยชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทยหรือชำระผ่านระบบ Electronic Banking ของธนาคารผ่านช่องทางที่ให้บริการ  KTB Netbank


ความปลอดภัย

 • มีรหัสผ่านประจำบัตร (PIN) สำหรับบัตรแต่ละใบ เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • กรณีลืมรหัสผ่าน (PIN) สามารถออกรหัสผ่านใหม่ได้ โดยใช้บัตรใบเดิม
 • หากกดรหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกล็อคทันที กรณีบัตรล็อคสามารถแจ้งขอปลดล็อคบัตรได้
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ดได้ โดยมีรายงานการใช้บัตรฟลีทการ์ด แสดงรายละเอียดการใช้บัตรเป็นรายเดือนพร้อมการวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำมัน/ก๊าซ ในแต่ละรายการของบัตรแต่ละใบและสามารถตรวจสอบรายงานการใช้บัตร ใบแจ้งยอดการใช้บัตรฟลีทการ์ดเดือนล่าสุดได้ทุกวัน ที่ www.ktb.co.th
 • ลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องสำรองเงินสดคราวละมาก ๆ ให้กับพนักงานขับรถ
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมัน เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอลล์ ดีเซล ก๊าซเอ็นจีวี ของแต่ละบัตร
 • สามารถกำหนดหน่วยการใช้บัตร เป็นลิตร หรือเป็นบาท ของแต่ละบัตร
 • สามารถกำหนดวงเงินการใช้บัตรได้ ต่อครั้ง และต่อวัน / หรือต่อสัปดาห์ และ/หรือต่อเดือน ของแต่ละบัตร 

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 

 

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตรฟลีทการ์ด

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ยกเว้นการเรียกเก็บ) 100 บาทต่อบัตร
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทต่อบัตรต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทน 50 บาทต่อบัตร

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน(กรณีชำระล่าช้า)
  • อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
  •  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3 % ต่อปี

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรฟลีทการ์ด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การใช้บัตรฟลีทการ์ด

 

สมัครบัตรเดบิตเคทีบี ฟลีทการ์ด
 

 

กรณีมอบอำนาจ

กรณีค้ำประกัน

กรณีชำระโดยการหักบัญชีธนาคารกรุงไทย

เอกสารการมอบฉันทะในการรับบัตรฟลีทการ์ด

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ