• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C

 


เมื่อลูกค้า(ผู้ขาย/ผู้ส่งออก)ได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้ เปิด L/C สั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำเอกสารต่างๆที่จัดทำขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C หรือที่เรียกว่า ตั๋วสินค้าออกตาม L/C มายื่นต่อธนาคารให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน L/C พร้อมแนบต้นฉบับ L/C เพื่อธนาคารจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว แล้วส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ต่อไป กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ธนาคารรับซื้อจะต้องขอวงเงินรับซื้อตั๋วสินค้าออก ตาม L/C ซึ่งเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารก่อน

ลักษณะบริการ
กรณีลูกค้ามีวงเงิน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะรับซื้อหรือซื้อลด (กรณีเป็น L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C) ตั๋วสินค้าออกตาม L/C ดังกล่าว โดยจ่ายเงินค่าสินค้าให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก)ไปก่อนและส่งตั๋วฯ ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ต่อไป

ประเภทของบริการ
การรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C (Foreign Bills Under L/C Purchased : FPL) เป็นบริการหนึ่งของธนาคารเพื่อช่วยให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) ที่ได้รับ L/C สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ให้สามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการได้เร็วขึ้น เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ L/C ครบถ้วนถูกต้องทุกประการแล้ว ตั๋วสินค้าออกตาม L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน(Usance L/C) เมื่อลูกค้านำตั๋วมาขายลดกับธนาคาร ธนาคารจะรับซื้อตั๋วสินค้าออกดังกล่าว โดยจัดคิดส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
เพื่อช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ ในระหว่างรอการชำระเงินค่าสินค้าจากธนาคารผู้เปิด L/C เมื่อได้ดำเนินการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อโดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C แล้ว

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงินกับธนาคาร

ขั้นตอนการขอใช้บริการ / เงื่อนไข
 • เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ลูกค้าต้องมีวงเงินกับธนาคาร
  • ถ้าไม่มีวงเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อเป็นรายๆ ไป
 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

เอกสารการขอใช้บริการ
 • ใบคำขอขายตั๋วสินค้าออกตาม L/C (Request for Negotiation / Discount of Export Bills Drawn under Letter of Credit)
 • ต้นฉบับ L/C และ L/C Amendment (ถ้ามี) พร้อมใบ L/C Advising Advice
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • เอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน L/C เช่น
  • ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
  • ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ TrustReceipt / Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
  • กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)
  • ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
  • ใบแสดงน้ำหนัก (Weight List)
  • ใบรับรองต่างๆ เช่น ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ใบรับรองคุณภาพสินค้า(Inspection Certificate) ฯลฯ
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกัน เป็นต้น
 
ประโยชน์ของลูกค้า
ลูกค้าจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้นไม่ต้องรอการชำระจากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศ ทำให้กิจการมีสภาพคล่องดีสามารถขยายการลงทุนได้มากขึ้น
 
Download
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

 


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ