ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

 

รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
ให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเงินฝากกระแสรายวัน ครบถ้วน รวดเร็ว คล่องตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เบิกถอนสะดวกได้ทุกสาขา พร้อมวงเงิน OD เพื่อเสริมสภาพคล่อง

 

เบิกถอนสะดวก ปลอดภัย พร้อมวงเงิน OD

  • เงินฝากกระแสรายวัน เป็นบัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ สะดวกสบาย ปลอดภัย ในการเบิกถอนด้วยการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชี 
  • ถอนเงินสดด้วยเช็คได้ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด 
  • เพิ่มความสะดวกด้วยบัตร ATM / VDB เบิกถอนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • บริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
  • สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

 

ครอบคลุมทุกขนาดธุรกิจ

  • ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา
  • สถานประกอบการทั้งเล็ก กลาง และขนาดย่อม

 

คำแนะนำการใช้เช็ค

  • สำหรับท่านที่ใช้บริการเช็คของธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเกี่ยวกับเช็คได้ง่ายๆอย่าง รวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นสอบถามสถานะเช็ค / สอบถามรายการอายัดเช็ค / อายัดเช็ค ได้จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111 หรือบริการ Self Service Banking ของธนาคาร
  • ควรขีดคร่อมเช็คที่มุมบนด้านซ้ายของเช็คสั่งจ่ายให้ผู้รับเช็คนำเงินไปฝากเข้าบัญชี ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ และควรเขียนข้อความว่าห้ามเปลี่ยนมือหรือA/C Payee Only” ไว้ระหว่างเส้นขนาน 2 เส้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเจาะจงให้นำเช็คเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุบนหน้าเช็คเท่านั้น

 

จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  • ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกำหนดเงินฝากขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี


บุคคลธรรมดา
 
1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ
2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
   • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัว ข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
นิติบุคคล ( บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด)
 
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
3. หนังสือบริคณห์สนธิ
4. เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
   • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
   • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
   • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
 
5. เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย  
 
       บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  เช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา  (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)
 
       บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) หากไม่มีให้ใช้สำเนาเอกสารประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐ/ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัว ข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
   • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย, ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด,ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ ร้อยละ 25 ขึ้นไป   หากไม่มี ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการหรือ ผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ)  ใช้ สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนา 

 


บริการการเงินที่ทำให้การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ