ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ


วงเงินพร้อมใช้ ไม่ใช้ ไม่เบิก ไม่เสียดอกเบี้ย กู้สูงสุด 12 เท่า แค่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

 

  • กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน สำหรับ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน สำหรับหน่วยงานเอกชน หากหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร
  • กู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร
  • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนที่ใช้จริง ไม่ใช้ ไม่เบิก ไม่เสียดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาให้สินเชื่อ 1 ปี 


คุณสมบัติผู้กู้

 

1.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ  

       ♦   มีเงินเดือน ตามแต่กรณี ดังนี้

            • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร

              ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท

            • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร

              ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

        ♦  เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน

 

2.พนักงานราชการ/ พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

        ♦ มีเงินเดือน ตามแต่กรณี ดังนี้

           • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร

             ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท

           • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร

             ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

           • อายุสัญญาจ้างทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี

           • อายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และได้ต่ออายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง

           • เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน

 

3. พนักงานบริษัทเอกชน

    • เงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท

    • เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน

    • เป็นพนักงานประจำของบริษัท

      หรือหน่วยงานเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเป็นสวัสดิการ

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้
  • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement)
     

ค่าธรรมเนียม

    • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ปีละ 200 บาท

 

ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วยค่าเบี้ยประกันกลุ่มที่ต่ำ (เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 
 
 

ยกระดับชีวิตที่ดีกับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ