ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ


วงเงินพร้อมใช้ ไม่ใช้ ไม่เบิก ไม่เสียดอกเบี้ย กู้สูงสุด 12 เท่า แค่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

 • กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน สำหรับ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน สำหรับหน่วยงานเอกชน หากหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร
 • กู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร
 • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนที่ใช้จริง ไม่ใช้ ไม่เบิก ไม่เสียดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาให้สินเชื่อ 1 ปี 


คุณสมบัติผู้กู้

 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ  

            - มีเงินเดือน ตามแต่กรณี ดังนี้

              · กรณีหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท

              · กรณีหน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

            -  เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน

2.พนักงานราชการ/ พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

- มีเงินเดือน ตามแต่กรณี ดังนี้

· กรณีหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท

· กรณีหน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคาร ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

-  อายุสัญญาจ้างทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-  อายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และได้ต่ออายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง

-  เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน

3. พนักงานบริษัทเอกชน

-  เงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท

-  เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน

-  เป็นพนักงานประจำของบริษัท

   หรือหน่วยงานเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเป็นสวัสดิการ

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement)
   

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ปีละ 200 บาท

 

ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วยค่าเบี้ยประกันกลุ่มที่ต่ำ เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
 
 

ยกระดับชีวิตที่ดีกับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ