ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

 

พิเศษวงเงิน 10 เท่า อนุมัติสูงสุด 2.0 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี 
 

สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
 

 • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
 • หรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2 % จากอัตราปกติ
   

คุณสมบัติผู้กู้
 

 • พนักงานประจำ หรือ พนักงานตามสัญญาจ้าง อายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 • เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
 

 • มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้


 

1.วงเงินกู้/ ระยะเวลาผ่อนชำระ


 

ประเภทหลักประกัน

 วงเงินกู้ 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

บุคคลค้ำประกัน /

ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 2 ล้านบาท สูงสุด 7 ปี
จำนองหลักทรัพย์ สูงสุด 5 ล้านบาท สูงสุด 15 ปี


 

*** เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือเกษียณ อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ***

 

2. อัตราดอกเบี้ย


 

ประเภทข้อตกลงของหน่วยงาน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  บุคคลค้ำ ประกัน / ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน  หลักทรัพย์เป็นประกัน
1.หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร MRR +1.5% MRR 
2.หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และธนาคาร Auto Debit หักบัญชีชำระหนี้ MRR +2.0% MRR 
3.หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร MRR +3.0% MRR 

 

*** กรณีธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นอีก 2.00% ต่อปี จากอัตราที่ธนาคารกำหนด***  
มื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท /ราย

 

เอกสารประกอบการขอกู้
 

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองของหน่วยงานเอกชน พร้อมสำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน และหลักฐานแสดงรายได้อื่น (ถ้ามี)

   

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ