ลูกค้า Precious

อภิสิทธิ์แห่งบริการจากที่ปรึกษามืออาชีพ

ที่พร้อมดูแลทุกเรื่องทางการเงินให้มั่งคั่งทวีคูณ

บริการกรุงไทยธนบดี

SEO Txt

ประกันภัย

SEO Txt
×

หลักเกณฑ์การเป็นลูกค้า KTB Precious

โดยธนาคารจัดกลุ่มลูกค้าตามสินทรัพย์การลงทุน (Asset Under Management หรือ AUM) ได้แก่

  • เงินฝากประจำ
  • ตั๋วแลกเงิน KTB-B/E (Bill of Exchange)
  • กองทุนรวมของ บลจ. กรุงไทย ทุกประเภท (ไม่รวมกองทุนรวมตลาดเงิน)
  • หุ้นกู้ของธนาคารกรุงไทย
  • เบี้ยประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า จำกัด ที่จำหน่ายผ่านธนาคาร
  • (กรณีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน และกองทุนรวมตลาดเงิน ให้เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนก่อน แล้วจึงรวมกับยอด AUM) ทั้งนี้ ไม่นับรวมกองทุนของ KTAM ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์


ซึ่งสามารถแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • KTB Precious ลูกค้าที่มี AUM ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ถึง ไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • KTB Precious Plus ลูกค้าที่มี AUM ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 

สามารถดูช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.preciousplus.ktb.co.th