ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คริสตัล เอ็กซ์ตร้า

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คริสตัล เอ็กซ์ตร้า

เจ็บได้ หายห่วง ด้วยบัตรเดบิตที่ให้ค่าชดเชยรายวัน

ชดเชยรายได้ 300บาท/วัน สูงสุดถึง 365 วัน

 

 

สิทธิประโยชน์/จุดเด่น

 • บัตรเดบิต คู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM / ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มทุกประการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศและทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า จากการร้านที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ คลิก
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท ให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ตลอด 24 ชม.
 • ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ 300 บาท/วัน สูงสุดถึง 365 วัน (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
  *ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

     - จากอุบัติเหตุทั่วไป

     - จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

     - จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

                                                       

 

50,000

10,000

10,000

2.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป

   (คุ้มครองสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

   (รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

 

 

300 บาทต่อวัน

 

เงื่อนไขการขอรับบริการ

 • มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท          
 • สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 2 บัตร/1ท่าน
 • บัญชีร่วมหรือบัญชีที่มีผู้ร่วมเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คริสตัล เอ็กซ์ตร้า มีผู้เปิดบัญชี  มากกว่า 1 คน
 • สิ้นสุดความคุ้มรอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิดและ/หรือบัตรถูกยกเลิก

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าทำบัตร 100 บาท
 • ค่าบริการรายปี 399 บาท/ปี

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว ต้องมีเอกสารหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ