ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)

ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)
 
 
จุดเด่น 
 • ไม่ต้องตรวจทรัพย์สินก่อนสมัครใช้บริการ
 • ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครได้ทันที
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ลมพายุ โจรกรรม ทรัพย์สินในที่อยู่อาศัยเสียหาย บ้านมั่นใจคุ้มครอง
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • รับเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง คอนกรีต 80% 
 • สำหรับสถานที่เอาประกันภัย ที่ใช้พักอาศัยเท่านั้น
 • สิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยเท่านั้น
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
หมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
1. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ยวดยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ  (ไม่รวมน้ำท่วม) 200,000 500,000 700,000 1,000,000
2. ภัย ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1) 100,000 100,000 100,000 100,000
3. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยจากน้ำท่วม  (ระยะเวลารอคอย 7 วัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1) 50,000 50,000 50,000 50,000
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 20,000 บ./ชิ้น สูงสุด (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1) 20,000 30,000 40,000 50,000
5. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (รายวัน) กรณีอาคารเสียหายและไม่สามารถอยู่อาศัยได้และต้องเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างการซ่อมหรือสร้างอาคารที่เสียหายขึ้นมาใหม่  ตามจำนวนวันที่เช่าจริง สูงสุด 30 วัน  1,500 1,500 1,500 1,500
หมวดโจรกรรม
ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  (จร.2) ไม่เกิน  20,000 บ./ชิ้น สูงสุด 50,000 100,000 150,000 200,000
หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 50,000 ต่อครั้ง สูงสุด 50,000 100,000 150,000 200,000
หมวดความสูญเสียหรือเสียหายของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ความสูญเสียหรือเสียหายของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (จากภัยที่คุ้มครองภายใต้หมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมและหมวดโจรกรรม) 15,000 15,000 15,000 15,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรต่อปี (บาท) 1,900 2,500 2,900 3,500
 
หมายเหตุ: 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารการสมัครใช้บริการ 
 • กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สมัครใช้บริการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
 
สมัครใช้บริการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2624-1111 ต่อ 4761-4 เว็บไซต์ : www.kpi.co.th
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1736 ต่อ 4282- 4283 เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th