ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 
 
จุดเด่น 
  • กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คน
  • ค่ารักษาพยาบาล กรณีจากการบาดเจ็บ สูงสุด 80,000 บาท/คน
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 
ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง  
(บาท/คน) 
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น  ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด   
    1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)  30,000
    1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร  35,000
ข้อ 1.1,1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน  65,000
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น (ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจาก การพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย) โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)    
    2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ  80,000
    2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร  300,000
    2.3 สูญเสียอวัยวะ  200,000 – 300,000 
         2.3.1 สูญเสียตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป  300,000
         2.3.2 สูญเสียตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด  250,000
         2.3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว  200,000
    2.4 ชดเชยรายได้รายวัน 200 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน(ไม่เกิน) 4,000
    2.5. จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด สำหรับรายการข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกัน(ไม่เกิน)  304,000
 

อัตราเบี้ยประกัน
 
ประเภทรถยนต์ เบี้ยประกัน (รวมภาษีและอากร)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 645.21
รถยนต์นั่งโดยสาร 1,182.35
รถกระบะบรรทุก 967.28
หมายเหตุ: 
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารการสมัครใช้บริการ 
  • กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชน
 
สมัครใช้บริการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2624-1111 ต่อ 4761-4 เว็บไซต์ : www.kpi.co.th
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1736 ต่อ 4282- 4283 เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th