ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA ทันใจ)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA ทันใจ)
 
 
จุดเด่น 
 • เร็วกว่า.. เมื่อสมัครใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สามารถรับกรมธรรม์ได้ทันที
 • ง่ายกว่า.. สมัครใช้บริการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
 • ประหยัดกว่า.. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 650 บาท/ปี
 • สะดวกกว่า.. ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายกับสถานพยาบาลในเครือ โดยใช้บัตรทันใจ Care card
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • อายุรับประกัน 5 - 60 ปี
 • เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ทันใจ 1 ทันใจ 2
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
    - อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 200,000
    - การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000 100,000
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ x 2 เท่า ของทุนประกันภัย
(ไม่รวมถึงภัยรถจักรยานยนต์)
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย x 2 เท่า ของทุนประกันภัย
(ไม่รวมถึงภัยรถจักรยานยนต์)
4. ค่าชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป  ขยายความคุ้มครองถึงภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)  300 ไม่คุ้มครอง
5. ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) ขยายความคุ้มครองถึงภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  ไม่คุ้มครอง 20,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรต่อปี 650 1,250
หมายเหตุ: 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารการสมัครใช้บริการ 
 • ลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย
 • บัตรประชาชน
 
สมัครใช้บริการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2624-1111 ต่อ 4761-4 เว็บไซต์ : www.kpi.co.th
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1736 ต่อ 4282- 4283 เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th