ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy

สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน
 • วงเงินโดนๆ 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • กู้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • สบายๆ สามารถ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่น
   

 

 

วัตถุประสงค์ในการกู้
 • เพื่อการอุปโภค บริโภค
 • เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น
   

คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้สุทธิต่อเดือน 30,000 บาท และประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงินให้กู้
 • พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ปัจจุบัน สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน) สูงสุดไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

 

ระยะเวลาให้กู้

        •  สามารถเลือกผ่อนชำระได้ต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ย
 • ​พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 20% ต่อปี

 • ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 22% ต่อปี

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้
 • เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้

 • หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำหรับกรณีบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำต้องมี Statement บัญชีเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกรณีผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ต้องมี Statement บัญชีเงินฝากที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

 

* ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อสามารถเลือกทำบัตร KTB Loan Convenience Card นอกจากเป็นบัตรที่ใช้เบิกถอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการเหมือนบัตร Debit Card ทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้บัตรดังกล่าวเพื่อเรียกดูยอดเงินคงเหลือ ยอดหนี้ค้างชำระและสามารถใช้ชำระหนี้เงินกู้ผ่านตู้ ATM   

 

* ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อสามารถเลือกทำประกันชีวิตกลุ่ม 400 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และบวกเพิ่ม 75 บาททุกราย (เป็นค่าเบี้ยสำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 75 บาทต่อรายต่อปี)

 

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ