ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เคทีบี เทเลแบงก์กิ้ง

เคทีบี เทเลแบงก์กิ้ง


เข้าถึงทุกข้อมูลฉับไว กด 02 111 1111  จําง่ายๆ 02 ตามด้วยหนึ่ง 7 ตัว

เพียงกด 02 111 1111 บริการกรุงไทยเทเลแบงก์ ช่วยไขคำตอบให้คุณได้ทันใจ ทั้งข้อมูลบัญชี และข้อมูลบริการต่างๆ ของธนาคารที่คุณอยากรู้


เข้าถึงทุกข้อมูลฉับไว กด 02 111 1111 

หมดสงสัยเมื่อกด 02 111 1111 บริการให้คำตอบด้านบัญชี ข้อมูลธนาคาร บริการข้อมูลลงทะเบียนนักศึกษา บริการข้อมูลราชการ บริการข้อมูลกองทุนรวม และอื่นๆ


เข้าถึงทุกข้อมูลที่ต้องการ


บริการด้านบัญชีและเช็ค
 

 • สอบถามวันที่ทำรายการครั้งสุดท้าย

 • สอบถามข้อมูลดอกเบี้ยสะสมค้างรับ ค้างจ่ายบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 • สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Ledger Balance) และยอดที่สามารถใช้ได้ (Available Balance)

 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองได้สูงสุด 20 บัญชี 

 • โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น/ต่างธนาคาร ได้สูงสุด 50 บัญชี 

 • ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของตนเอง และบุคคลอื่น 

 • เติมเงินชำระเงิน ค่าโทรศัพท์มือถือ

 • หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนต่างๆ ค่าภาษี และอื่นๆ 

 • สมัคร/เปลี่ยนเบอร์/ยกเลิก บริการ SMS Alert

 • สอบถามยอดหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง

 • ชำระเงินกู้ตนเองและบุคคลอื่น

 • สอบถามเช็คที่อายัดแล้ว

 • สอบถามสถานะของเช็ค

 • สอบถามเช็คที่ถูกคืน

 • สั่งซื้อสมุดเช็ค

 • ซื้อ-ขายกองทุน KTAM

 • ชำระเงินกู้ กยศ./กรอ.

 • สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี 

 • อายัดบัตร 

 • อายัดสมุดบัญชี

 • อายัดเช็ค

 • อายัด KTB-Online

 • อายัด Tele Member 

 • เปลี่ยนรหัสประจำตัวกรุงไทยเทเลแบงก์ 


ตอบทุกข้อมูลธนาคารที่คุณอยากรู้
 

 • สิทธิประโยชน์สมาชิกบัตรวีซ่าอิเลคตรอน และบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต 

 • สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้ทุกประเภท

 • สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ 

 • สอบถามข้อมูลสินเชื่อบุคคล 

 • สอบถามรายชื่อหน่วยงานที่สามารถชำระเงินผ่านกรุงไทยเทเลแบงก์ 


รักเรียน ลงทะเบียนต้องไม่พลาด
 

 • ลงทะเบียนเรียน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)


รอบรู้เรื่องลงทุน
 

 • ข้อมูลของกองทุน 

 • การจ่ายเงินปันผล 

 • สอบถามข้อมูลการถือหน่วยลงทุน 

 • สอบถามราคา NAV 


แนะนำบริการ ต่างๆของธนาคาร
 

 • บริการ Krungthai Telebank

 • บริการ KTB netbank

 • บริการ KTB Corporate Online

 • บริการ ATM


เพิ่มความสะดวกด้วยบริการส่งข้อมูลทางโทรสาร ขั้นตอนการขอใช้บริการสามารถำหนดแจ้งผลการทำรายการทาง Email (Notification) หรือ SMS (Notification) สามารถขอใช้บริการได้ทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา


นิติบุคคล ในการขอใช้บริการต้องเป็น
 

 • นิติบุคคลเดียวกัน 
 • ชื่อบัญชีเดียวกัน 
 • เงื่อนไขการสั่งจ่ายเหมือนกัน ขอใช้บริการด้านบัญชีร่วมกันได้ ยกเว้นบริษัทในเครือไม่อนุญาตให้ใช้บริการด้านบัญชีร่วมกัน


บุคคลธรรมดา ในการขอใช้บริการต้องเป็น
 

 • ชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว ลงนามสั่งจ่ายหลายคน 
 • ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี 
 • กรณีมีเงื่อนไขสั่งจ่ายลงนามสั่งจ่ายหลายคน 
 • บัญชีหรือผู้ขอใช้บริการต้องลงนามร่วมกัน  
 • บัญชีและธนาคารไม่อนุญาตให้สมัครใช้บริการ 


สำหรับบุคคลธรรมดา สมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารหลักฐาน
 

 • ใบคำขอใช้บริการและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการตามแบบที่ธนาคารกำหนด  
 • สมุดคู่ฝาก หรือสมุดเช็ค 
 • ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี 
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 
 • ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน 

เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น


นิติบุคคล ในการขอใช้บริการต้องเป็น

 

 • ใบคำขอและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ กรุงไทย เทเลแบงค์ ตามแบบที่ธนาคารกำหนด 
 • ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทที่นายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
 • รายงานการประชุมหนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรสำคัญประจำตัวอื่น 
 • สำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน 


 


อัตราค่าธรรมเนียม
 

ประเภทรายการ

ค่าธรรมเนียม

การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย

โอนเงินข้ามเขต

  คิดอัตรา 0.08% ของยอดเงินโอนต่อรายการ ขั้นต่ำ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาท   

การลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียน

  เพียงรายการละ 10 บาท

 

วงเงินให้บริการ
 

ประเภทรายการ

   ประเภทลูกค้า
  (วงเงิน/วัน)

   ประเภทลูกค้า
  (วงเงิน/วัน)

   ประเภทลูกค้า
  (วงเงิน/วัน)

   ประเภทลูกค้า
  (วงเงิน/วัน)

 

  Normal

  Gold

  VIP

  SVIP

วงเงินควบคุม

100,000

200,000

500,000

5,000,000

กรณีโอนเงิน

โอนเงินไปบัญชีตนเอง

 100,000

 200,000

 500,000

 Available  Balance

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น

 100,000

 200,000

 500,000

 5,000,000

ชำระค่าสินค้า/บริการ

 Available  Balance

 Available  Balance

 Available  Balance

 Available  Balance

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 
วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ