ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการระบบลงทะเบียนเรียน

บริการระบบลงทะเบียนเรียน

 


ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา เป็นระบบงานที่ธนาคารให้บริการแก่สถาบันการศึกษา ในการเพิ่มความสะดวกและเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง ผ่านบริการกรุงไทยเทเลแบงก์ เพียงกด 1551 และ Internet Banking ผ่าน Website : www.u-register.ktb.co.th ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสถาบันการศึกษา และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดใช้บริการกับธนาคาร

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
  • ผ่านบริการกรุงไทยเทเลแบงก์ (02 111 1111)

 
เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ขอใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการระบบลงทะเบียนนักศึกษา จะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดใช้บริการกับธนาคาร และต้องมีบัญชีกับทางธนาคารและเป็นบุคคลธรรมดา โดยกรอกใบคำขอใช้บริการตามแบบที่ธนาคารกำหนด และยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

 • กรณีขอใช้บริการกรุงไทยเทเลแบงก์
  1) ใบคำขอใช้บริการและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการตามแบบที่ธนาคารกำหนด
  2) ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี
  3) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรสำคัญประจำตัวอื่นๆ แต่หากกรณีบัตรสำคัญประจำตัวอื่นๆ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ต้องใช้ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
  4) สมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีของผู้ใช้บริการเท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตร ATM, IPAC, Visa Debit
  • ระบบจะทำการสมัคร Tele Banking ให้อัตโนมัติ
 • กรณีลูกค้าขอใช้บริการ Internet Banking
  • ให้ยื่นเอกสารเช่นเดียวกับการขอใช้บริการกรุงไทยเทเลแบงก์ กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถเพิ่มการยื่นขอใช้บริการผ่านเครือข่าย Internet Banking ได้
    

อัตราค่าธรรมเนียม

ประเภทรายการ

ค่าธรรมเนียม

การลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียน

เพียงรายการละ 10 บาท

 

สอบถามรายข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ