ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ


ปลอดภัย คุ้มค่า ลดอัตราความเสี่ยง
บัญชีกรุงไทยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รับฝากเงินต่างประเทศ 11 สกุล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลทั่วไปและ ชาวต่างประเทศที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนอีกทั้งเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้เดินทาง 
 

การคุ้มครองเงินฝาก 

(ตามพ...คุ้มครองเงินฝาก เงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง คือ เงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) เงินฝากสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ และเงินฝากใน "บัญชีเงินบาทของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ" ซึ่งเป็นประเภทบัญชีพิเศษที่เปิดเพื่อทำรายการเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน)

 

รับฝากเงิน 11 สกุลเงิน

 • รับเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ให้กับบุคคล นิติบุคคลไทย และต่างชาติ โดยรับฝาก 11 สกุล เช่น USD , GBP , EUR , JPY , SGD , CHF , AUD , NZD , HKD , CAD และ CNY
 • ลูกค้าต้องติดต่อทำธุรกรรมด้านบัญชีเงินฝากต่างประเทศ กับสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
 • สาขาทำธุรกรรมด้านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ในวันหยุดธนาคารและในวันทำการหลังเวลา 16.00 . เป็นจำนวน ไม่เกิน 5,000.-เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อคนต่อรายการ 


สะดวกสำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศ

 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากในประเทศ


เงื่อนไขการฝาก
 

 

หลักเกณฑ์

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ

ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน

ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD)

ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากในประเทศ

 

มีภาระผูกพัน

 -   ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ

(DFCD)

-   ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ

(DFCD)

ไม่มีภาระผูกพัน

- US $ 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)

US $ 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)

 
ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ

 • ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD) ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ยอดคงค้างรวมทุกสกุลและทุกบัญชีไม่จำกัดจำนวนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น เงินโอนเข้าจากต่างประเทศ และไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน (ให้นิติบุคคลที่มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าบริการให้แก่นิติบุคคลในประเทศ โดยให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศหรือแหล่งในประเทศได้ ทั้งนี้ ในการรับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดสำหรับบัญชีแต่ละประเภทด้วย
 • การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลอื่นในประเทศโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อน 


ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศ อันมีแหล่งที่มาจากในประเทศ

 • มีภาระผูกพัน (ต้องแสดงภาระ)   ยอดคงค้างรวมทุกสกุลและทุกบัญชี   สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล    ฝากได้ตามจำนวนที่มีภาระผูกพัน  ที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ  (เงินที่นำฝากจะเป็นเงินที่   ซื้อ  แลกเปลี่ยน  หรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต)
 • ไม่มีภาระผูกพัน มียอดคงค้างรวมทุกสกุลและทุกบัญชีไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือสกุลอื่นเทียบเท่า สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน เงินที่นำฝากจะเป็นเงินที่มาจากต่างประเทศ เช่น เงินโอนเข้ามาจากต่างประเทศหรือเงินที่มาจากในประเทศ เช่น นำเงินบาทซื้อฝากเข้าบัญชี

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2553
แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 


เงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากในประเทศ ได้แก่

 • ธนบัตรต่างประเทศ ฝากได้ / วัน ไม่เกิน 10,000 USD หรือสกุลอื่นเทียบเท่าตามอัตราตลาด ส่วนชาวต่างชาติฝากได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ค่าธรรมเนียมในการฝาก 1 % ของยอดเงินตราต่างประเทศ ขั้นต่ำ 500  บาท (Promotion)
 • ค่าธรรมเนียมในการถอน(เฉพาะสกุล USD) 0.6 % ส่วนสกุลอื่นๆ 1% ของยอดเงินตราต่างประเทศ ขั้นต่ำ 500 บาท (Promotion)
 • นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ฝากเข้าบัญชีใช้ อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T (PROMOTION) ส่วนชาวต่างชาติต้องมี Work Permit และหนังสือรับรองรายได้มาแสดง ซื้อได้แต่ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก
 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการถอน กรณีถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียม (Commission in Lieu of Exchange) 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท ในการถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก         (ค่า Foreign Bank's Charge ถ้าเป็น Charge Ben (ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน เสียค่า Swift  Charge = USD 20.-  และ Charge Our (ผู้รับเงินปลายทางได้รับ   เงินเต็มจำนวน) เสียค่า Swift Charge = USD 50.-)

 

ประเภทบัญชี  เงื่อนไขและกรณีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าที่กำหนด

 

สกุลเงิน

เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

เงินฝากประจำ

USD

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

500

500

500

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

500

500

500

ค่าธรรมเนียม

10

10

ไม่เรียกเก็บ

JPY

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

10,000

10,000

10,000

นิติบุคคล

50,000

50,000

50,000

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

10,000

10,000

10,000

นิติบุคคล

50,000

50,000

50,000

ค่าธรรมเนียม

800

800

ไม่เรียกเก็บ

CHF

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

500

500

500

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

500

500

500

ค่าธรรมเนียม

8

8

ไม่เรียกเก็บ

GBP

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

70

70

70

นิติบุคคล

300

300

300

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

70

70

70

นิติบุคคล

300

300

300

ค่าธรรมเนียม

6

6

ไม่เรียกเก็บ

SGD

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

600

600

600

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

600

600

600

ค่าธรรมเนียม

12

12

ไม่เรียกเก็บ

EUR

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

80

80

80

นิติบุคคล

400

400

400

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

80

80

80

นิติบุคคล

400

400

400

ค่าธรรมเนียม

7

7

ไม่เรียกเก็บ

AUD

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

600

600

600

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

600

600

600

ค่าธรรมเนียม

9

9

ไม่เรียกเก็บ

NZD

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

600

600

600

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

600

600

600

ค่าธรรมเนียม

12

12

ไม่เรียกเก็บ

HKD

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

800

800

800

นิติบุคคล

4,000

4,000

4,000

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำต่อเดือน

บุคคลธรรมดา

800

800

800

นิติบุคคล

4,000

4,000

4,000

ค่าธรรมเนียม

80

80

ไม่เรียกเก็บ

CAD

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

500

500

500

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

100

100

100

นิติบุคคล

500

500

500

ค่าธรรมเนียม

9

9

ไม่เรียกเก็บ

*** สกุล  USD , JPY , CHF , GBP , SGD , EUR , AUD , NZD , HKD , CAD
      ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน 400.- บาทหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ Foreign Bank Charges Cheque / Draft คืน เรียกเก็บตามที่ธนาคารจ่ายจริง

CNY

เงินฝากขั้นต้น

บุคคลธรรมดา

600

600

600

นิติบุคคล

3,000

3,000

3,000

ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ / เดือน

บุคคลธรรมดา

600

600

600

นิติบุคคล

3,000

3,000

3000

ค่าธรรมเนียม

70

70

ไม่เรียกเก็บ

 

การจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายตามประกาศอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินสกุลต่างประเทศของธนาคาร
 • บัญชีออมทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม
 • บัญชีเงินฝากประจำ จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกำหนดในวันที่ฝากเงิน ถ้ามีการถอนก่อนครบกำหนดจะถูกหัก 2% จากอัตราดอกเบี้ย
 • บัญชีกระแสรายวัน ไม่มีดอกเบี้ย
 • การหักภาษีดอกเบี้ย ที่จ่าย
 • 15 % สำหรับบุคคลธรรมดา
 • 1% สำหรับนิติบุคคล
 • ไม่มีการหักภาษี สำหรับองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ
 • ออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีหากดอกเบี้ยที่ได้รับต่อปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

 

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ลูกค้าได้รับจากการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้น - ลงตามภาวะตลาด 

 • ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชี FCD
 • ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก (FCD) ของลูกค้า 

 

สิทธิประโยชน์

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างประเทศที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
 • ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ทราบต้นทุน หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจในการดำเนินการ
 • ควรติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่ได้รับว่าฝากอย่างไรได้ประโยชน์มากกว่ากัน

 

หลักฐานในการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา 

 • บัตรประชาชน

 

นิติบุคคล  (เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีเงินบาทหนังสือสำคัญที่ประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมกรรมการบริษัท แสดงความจำนงจะขอเปิดบัญชีของธนาคาร รวมทั้งกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
 • รายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 

 

 • ธนาคารบริการเงินโอนต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ทั้งนี้ การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

 


    

ฝากเงินต่างประเทศปลอดภัย ให้กรุงไทยดูแลคุณ

 • เปิดบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ติดต่อสำนักนานาเหนือ (ชั้น 2) งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6) อาคารนานาเหนือ และสาขาที่เปิดให้บริการ คลิกที่นี่ 
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
   

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ