ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

 

ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง
บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเอง เพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้คุณรับผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว

 

เลือกระยะเวลาออมได้ 

 • ออมเงินในระยะเวลาที่แน่นอน เช่น กำหนด 3 เดือน 6 เดือน  12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • ได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามประกาศของธนาคาร วันที่ฝาก
 • เงินฝากประจำ 3  6 และ 12 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
 • เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  เข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

 

สร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคต

 • เหมาะสำหรับบุคคลทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้มีอาชีพอิสระ และพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการออมระยะยาว ทั้งเพื่อตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัว

 

เงื่อนไขการฝาก 

เงินฝากประจำ 3 , 6 และ12 เดือน

 

เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน

 

เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับ ธนาคาร
 

กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินในวันถัดไป ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
 

เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

 1. บัตรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือหนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2.  ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี   ใช้บัตรประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ หรือ   สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และหนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เยาว์ที่ผู้ปกครองลงนาม 
 3. คนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 4. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว    ใช้หนังสือเดินทาง (  Passport)  ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุ  หรือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือรัฐของเจ้าของสัญชาติออกให้ และเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี
   ชาวต่างชาติทั่วไป         
  - — ใบอนุญาตทำงานในประเทศ  (Work Permit)  หรือทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง ที่ระบุเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารการรับบำนาญ สัญญาจ้างแรงงาน หรือ เอกสารที่ระบุชื่อนายจ้าง ชื่อลูกจ้าง และที่ตั้งสถานที่ประกอบการไว้ชัดเจน ที่รับรองจากแหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น
  นักเรียนต่างชาติ        
   - — หนังสือรับรองที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาออกให้
 5. พระภิกษุให้ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน


นิติบุคคล   (ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด มหาชน)

 1.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 2.  รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ซึ่งมีข้อความกำหนดว่า
   - ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดบัญชี โดยระบุประเภทบัญชี และธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี
   - กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
   - ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (หากมีตราประทับ)
 3.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของบุคคล ดังต่อไปนี้
   - บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป พร้อม บอจ.5 หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น
      *** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด***
   - ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
   - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทุกราย (ตามรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ)
 4.  เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
   กรณีผู้ประกอบการเป็น บจ. บมจ. ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 5.  บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
 6.  บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
 7.  บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
 8.  บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 

สร้างความมั่นคงในอนาคตด้วยเงินฝากประจำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ