ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

 

รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
ให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเงินฝากกระแสรายวัน ครบถ้วน รวดเร็ว คล่องตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เบิกถอนสะดวกได้ทุกสาขา พร้อมวงเงิน OD เพื่อเสริมสภาพคล่อง

 

เบิกถอนสะดวก ปลอดภัย พร้อมวงเงิน OD

 • เงินฝากกระแสรายวัน เป็นบัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ สะดวกสบาย ปลอดภัย ในการเบิกถอนด้วยการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชี 
 • ถอนเงินสดด้วยเช็คได้ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด 
 • เพิ่มความสะดวกด้วยบัตร ATM / VDB เบิกถอนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • บริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
 • สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

 

ครอบคลุมทุกขนาดธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา
 • สถานประกอบการทั้งเล็ก กลาง และขนาดย่อม

 

คำแนะนำการใช้เช็ค

 • สำหรับท่านที่ใช้บริการเช็คของธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเกี่ยวกับเช็คได้ง่ายๆอย่าง รวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นสอบถามสถานะเช็ค / สอบถามรายการอายัดเช็ค / อายัดเช็ค ได้จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร 1551 หรือบริการ Self Service Banking ของธนาคาร
 • ควรขีดคร่อมเช็คที่มุมบนด้านซ้ายของเช็คสั่งจ่ายให้ผู้รับเช็คนำเงินไปฝากเข้าบัญชี ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ และควรเขียนข้อความว่าห้ามเปลี่ยนมือหรือA/C Payee Only” ไว้ระหว่างเส้นขนาน 2 เส้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเจาะจงให้นำเช็คเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุบนหน้าเช็คเท่านั้น

 

จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

 • ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกำหนดเงินฝากขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

 • บัตรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือหนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ระบุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี  ใช้บัตรประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเประจำตัวประชาชน ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และหนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เยาว์ที่ผู้ปกครองลงนาม 

 • คนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 • คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว    ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุ  หรือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือรัฐของเจ้าของสัญชาติออกให้ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี      
    ชาวต่างชาติทั่วไป  
   -  ใบอนุญาตทำงานในประเทศ  (Work Permit)  หรือ
   - ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือ หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารการรับบำนาญ สัญญาจ้างแรงงาน หรือ เอกสารที่ระบุชื่อนายจ้าง ชื่อลูกจ้าง และที่ตั้งสถานที่ประกอบการไว้ชัดเจน ทีรับรองจากแหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น
   นักเรียนต่างชาติ   
   -  หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ออกให้ 
 • พระภิกษุ   ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน


นิติบุคคล   (ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด มหาชน)

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ซึ่งมีข้อความกำหนดว่า
     -   ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดบัญชี โดยระบุประเภทบัญชี และธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี
     -   กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
     -   ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (หากมีตราประทับ)
 3.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของบุคคล ดังต่อไปนี้
      -  บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป พร้อม บอจ.5 หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น
         *** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด***
      -  ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
      -  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทุกราย (ตามรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ)
 4.  เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
      กรณีผู้ประกอบการเป็น บจ. บมจ. ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
      (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 5.  บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
 6.  บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
 7.  บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
 8.  บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 

 


บริการการเงินที่ทำให้การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ