พิมพ์

ข่าวธนาคาร

15 มิ.ย. 2560

เปิดงานสัมมนา “กองทัพกับนโยบาย National e-Payment และ KTB Corporate Online for GFMIS”

เปิดงานสัมมนา “กองทัพกับนโยบาย National e-Payment และ KTB Corporate Online for GFMIS”

 


 

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “กองทัพกับนโยบาย National e-Payment และ KTB Corporate Online for GFMIS” ซึ่งธนาคารกรุงไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมงาน ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
15 มิถุนายน 2560