พิมพ์

ข่าวธนาคาร

22 มี.ค. 2560

ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลการประกวดในโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลการประกวดในโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มอบรางวัลทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากโครงการจิกกะลาไม่มีหนี้ ชีวิตพอเพียง โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชผัก เป็นต้นแบบการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช และขยายสู่ชุมชนอื่น 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
22 มีนาคม  2560