พิมพ์

ข่าวธนาคาร

19 ธ.ค. 2559

ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559

ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559


 

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
  
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ 
19 ธันวาคม 2559