พิมพ์

ข่าวธนาคาร

17 ธ.ค. 2557

ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม “Just Share Get Happy แค่แชร์ก็รับความสุขแบบง่ายๆ”

ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม “Just Share Get Happy แค่แชร์ก็รับความสุขแบบง่ายๆ”

ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ร่วมชมภาพยนตร์  The Hobbit : The Battle of the Five Armies ในวันที่ 18 ธ.ค.  รอบ 15.00 น. ที่พารากอนซีนีเพล็กซ์  รางวัลละ 2 ที่นั่ง 
 

รับบัตรชมภาพยนตร์ที่บูทกิจกรรมของธนาคารกรุงไทย บริเวณลาน Infinite City Hall ชั้น 5 สยามพารากอน
ในวันที่ 18 ธ.ค. ระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน


 

KTB Digital Cinema โรงที่ 7
กชพร ชื่นเจริญวงศ์ ไกรวิชญ์ เสนคะ ฉนัฎตา พรเรืองทรัพย์
กชพรรณ บุญโพธิ์ ขจร เช้าวงศ์พาณิชย์ ฉัฐสุรีย์ ไตรสกุลไกวัล
กนกพร ยิ้มประสพสุข ขจรเดช คำก๋า ฉัตรพงษ์ พรมมี
กนกวรรณ อรุณฤกษ์ดีวงศ์ ขนิษฐา ลือสัตย์ ชณิฏา จันทรโชติ
กนิษฐา สถิรพัฒนกุล ขวัญใจ กรุดพันธ์ ชนนท์ ศรีวิบูลย์
กมลทิพย์ อินภู่พิมล เขมชาติ ชุมวรฐายี ชนพล บูรณะบุตร
กมลรัตน์ วชิรพงศ์ คณิติน ชูสุวรรณ ชนภัทร์ จงวัฒนานุกูล
กมลลักษณ์ ลอยไสว ครรชิต สุรชน ชนภา สว่างแจ้ง
กมลวรรณ เชื้อนุ่น คัมภีร์ ลิ้มมธุรสกุล ชนวงศ์ จันทนวรางกูร
กรรณิกา เจนหัตถ จักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ ชนัญชิดา วรมังคลากร
กฤชนิพันธ์ เดิมธรณินทร์ จันทร์เพ็ญ รักไทย ชนาธิป เขียวหวาน
กฤติยา อิสมาแอล จันทรา จันทราวิสุทธิ์ ชนาธิป ศิริมงคล
กฤษฎา กายสิทธิ์ จารุนันท์ ศรีคง ชนินทร์ จักรภพโยธิน
กฤษฎา วรมังคลากร จารุภัทร ศิลปวิจารณ์ ชนิสรา วิบูลย์พันธ์
กฤษณกันท์ เกรียงทวีชัย จิณณพัฒณ์ สุทธิจินตทิพย์ ชยพล วิชญโอฬารกุล
กวิสรา ชมวิหก จิดาภา แซ่จิว ชยางกูร วัชร์ชนโชติ
กวีรัตน์ เรืองนิคม จิรชาติ เตชบุญทวี ชยุต ปัญญศิรนาท
กษิภรณ์ เลิศสุดวิชัย จิรนันท์ วนวัฒน์กุล ชลิต เกตุประยูร
กันตพร ดุลยอนุกิจ จิรวัสส์ จิรวัฒนรัตน์ ชัชวาลย์ คงบุตร
กัลยารัตน์ รัตนะโสภา จิระวัฒน์ อุทัยศรี ว่าที่พันตรีชัชวาลย์ ผลดีนานา
กาญจนา สุบรรณประเสริฐ จิรัญญา ศรีกลัด ชัยรัตน์ คัมภีรพันธ์
กานต์ จอมอินตา จิรัฎฐ์ ทินกรอมรเลิศ ชัยรัตน์ แซ่ตัน
การเกศ ศานตินานนท์ จิราพร ภู่มะลิ ชัยฤกษ์ วิวัฒนเวช
กำธร ทองดอนคำ จิราพร อัศวรุจิกุลชัย ชาญไชย วิกรวงษ์วนิช
กำธร สันติพงษ์ จีรชญา อัคนิพัชร ชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์
กิตติศักดิ์ ธนทัศนีย์ชัย จีรยุทธ รัตนวรพิทักษ์ ชาญวิทย์ ฐิติธนกุล
กุลวุฒิ ชัยบำรุง จุฑามาส กันทอง ชูศักดิ์ กลิ่นจัตุรัส
เกียรติภูมิ สะอาดใจ จุฑารัตน์ มากดี ชาล์ แอนดรู วิททิต
ไกรวิชญ์ ม่วงเงิน เจนอักษร จริยากูล  
KTB Digital Cinema โรงที่ 8
ชาลิสา ผาติทิต ดรุณี จันทร์สิทธิ์ ธรรมนูญ มุ้งบัง
ชิดชนก วงศ์เจริญวิชญ. ดวงพร เกตุกัณฑร ธรรมสรณ์ เรืองพรรณานนท์
ชื่นจิตต์ เอนกพีระศักดิ์ ดวงพร จันทราประเสริฐ ธราดล มินโด
ชุติกาญจน์ สอนมั่น ดวงฤทัย เมืองสุวรรณ ธวัช มหันต์เชิดชูวงศ์
ชุติมา คล่องสำราญ ดาราม เฮมสันเทียะ ธวัชชัย ชะวะนิตย์
ชุติมา ตรงต่อศักดิ์ ดาวิด ชัยสิทธิ์ โทแน็ง ธวัชชัย อุ่นอารมย์
ชุติมา ทรัพย์มหาฤกษ์ เดชกัมปนาท ประกอบชัยชนะ ธัญธิตา ใจหล่อ
เชิดพันธุ์ โกกิละนันทน์ ถิรวุฒิ โปรดตญะกุล ธันยา วงศ์วราวิภัทร์
โชคขัย งามหทัย ทรงพล ทิพผล ธิติ ปาละนิติเสนา
โชต กาญจนาโชติพิภัช ทวี ศักดินาเกียรติกุล ธีรพงศ์ ศันสนียวรรธน์
โชติรัตน์ แสงเจริญวัฒนา ทวีศักดิ์ หัสดิเทียนทอง ธีรภัทร์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
โซ แซ่โต่ ทักษิณา ชัยชนะ ธีรภันย์ มาลากุล
ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร ทัชชกร หอมจันทร์ ธีรยศ หล่อวิทยา
ฐิติ น้อยอุบล ทัศนีย์ จงวัฒนะประสิทธิ์ ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
ฐิติพงศ์ เต็งไตรรัตน์ ทินกร ศรีโพธิ์ ธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียร
ฐิรวิชญ์ กิตติคุณปกรณ์ ธงชัย สิงหวิบูลย์ ธีรุตม์ ภูมินิพัทธ์
ณฎา งามเนตร์ ธนกร รักประทานพร นงค์นุช คล้ายทองดี
ณภัทร กุลไพศาล ธนกฤต ศุภพันธุ์ นทีบดี ชูรัสมี
ณรงค์ฤทธิ์ แก่นสุวรรณ ธนธัส ภูมิภูวนนท์ นนทพัทธ์ ศรีคำน้อย
ณัชชา มานะนำเกษม ธนนนทน์ ธรรมาภิวันท์ นพคุณ ธีรภัทรลดา
ณัฏฐณิฐ ธาดาชนะอนันต์ ธนพงศ์ สุริยะศิริบุตร นพดล บุรจรรย์
ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ธนพล งามศิริ นพรัตน์ นริสรานนท์
ณัฐกานต์ สกุลมาลัยทอง ธนพล วรรณทอง นพฤกษ์ หวังวารี
ณัฐกิตต์ สกุลมาลัยทอง ธนวดี กังน้อย นภัสนันท์ สระบงกช
ณัฐดนัย มณีกุล ธนวัฒน์ สิริพงศ์เลิศ นภาพร โค้งประเสริฐ
ณัฐตะวัน จุลแก้ว ธนศักดิ์ พิมลเสถียร นรวรรณ อาศิรพรพงศ์
ณัฐพงศ์ อ่าวแห่งสันติ ธนสรรค เจริญยิ่ง นราธร ฉ่ำใย
ณัฐพล ทะสูญ ธนะ เสี่ยงเจริญผล นรินทร อาศิรพรพงศ์
ณัฐภัทร วัฒนสุข ธนะศักดิ์ ภุชงครัตน์ นริศรา สงวนทรัพย์
ณัฐภัสสร เย็นสบาย ธนัฎฐา ด่างน้ำเที่ยง นฤเบศร์ หลงหลุ่ม
ณัฐสิริ วิทยาพันธ์ประชา ธนัทษิภา ภูมิลำเนา นฤมล พงษ์อนุวัฒน์
ณิชา เวชพานิช ธนาคาร เจริญชอบ นลินี ชูศักดิ์สิริกุล
ณิชานันทน์ บุญโพธิ์ ธนาชพร ผังชัยมงคล นวรัตน์ ปณีตะผลินทร์
ดนัย แพร่เกียรติ ธนานิษฐ์ ดิษยาเจริญรัตน์ นวรัตน์ พันธุ์พิทย์แพทย์
ดริณทิพย์ จันทร์สิทธิ์ ธนารักษ์ ลี้ลัญจกร นัทนุท ตันกรานนท์
ดารา ขันติกุล ทิพปภา เกิดแก่น  
KTB Digital Cinema โรงที่ 9
นันตรัตน์ เพลงจันทร์ บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ ปิยะนารถ อมรชมชูพงค์
นันท์นถัส บรรยงวิมลณัฐ บุษราคัม บุญเอก ปิยะราช พงษ์ศรี
นันท์นภัส จริยภัทร เบญจลักษณ์ สุดยอดรส ปิยะศิลป์ รัตนสาธิตสกุล
นันท์นภัส สระบงกช ปฏิพล ศิริศักดิ์ ปุณิกา ไทยพิทักษ์กุล
นันท์นภัส โอวาทสุวรรณ ปฐวี บุนนาค ปูริดา พัฒนาประทีป
นันทพร ธงชัยสุริยา ปณาฬี งามตามพงศ เปมิกา เริ่มพัฒนะ
นัยนา ตันกุรานันท์ ปนรรฐพร อบมา ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
นาตยา สกุลเพ็ชร ปภาดา อมรนุรัตน์กุล พงศกร ประณีตวตกุล
นารีรัตน์ ตัณฑเวช ปรอมล รีชีวะ พงศธร ฉันทศิริพร
น้ำทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย ประพันธ์ พึ่งอ้อ พงศธร สุภิณธนาภรณ์
นิคม พรธารักษ์เจริญ ประพันธ์ โอสถสัมพันธ์สุข พจนีย์ สถานดี
นิชดา จันทคัต ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์ พณณกร ลันศรี
นิติ กันตนามัลลกุล ประภาภรณ์ กอบกู้วัฒนา พนากานต์ อิทธิกุล
นิติภูมิ รุ่งนาวา ประเวศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ พเยาว์ อยู่ยอด
นิติยา ค่องอ้อย ปราณี วงศ์เกิดประโยชน์ พรจณัฐ อุบลฉาย
นิธิ มั่นใจอารย์ ปราณี เวชพานิช พรชัย ตันเอี่ยม
นิษฐ์สิริ ลิ้มศิริภักดี ปรารถนา ตันคำมูล พรชัย สาเล็ก
นีลกมล ภูมิภมร ปริญญ์ แจ่มสว่าง พรพรรณ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
นุชจรี เจียรสุราวุธ ปริญญ์ นมัสศิลา พรเพ็ญ วัฒนะพงศกร
นุชชลิตา อาแว ปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ พรรณพร จันทรกระจ่าง
บุญกิจ ประเสริฐวชิรกุล ปรียากร กำเดช พรหมโชติ กาญจนประพิณ
บุญชัย จงกลสิริกุลพร ปวันรัตน์ จิตรบุตร พล กลิ่นจันทร์
บุญชัย เอกภาณุโรจน์ ปวีณา คงเขียว พล โชคล้ำเลิศ
บุญฑริก ศิริข่วง ปัญญดา ศศิกรวงศ์ พลิศร์ สุนทรธรรมกิจ
บุญฑริกา สุวรรณวุฒิวัฒน์ ปัญญา ลุนศรี พสกร โกวรรธนะกุล
บุญมาก เอี่ยมสะอาด ปัญญา สมบัติจันทร์ พสิษฐ์ เรืองกิตต์ธนวัต
บุญมี ภูสำเภา ปาลิน ศิริสว่าง พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์
บุญสืบ แจ้งไพร ปิ่นอนงค์ เพ็งประจล  
บุณฑริก คุณวัฒน์ ปิยนุช ชุมวรฐายี  
KTB Digital Cinema โรงที่ 10
พัชรพรรณ อู่ศิริสมบัติ ภัทราภรณ์ พิณทุกานนท์ รุ่งรัตน์ ประเสริฐ
พัชรา ถนอมทรัพย์ ภาคภูมิ พิมภา รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง
พัชรินทร์ โกศลพิศิษฐ์ ภาภรกุล เชาวน์วิไล รุจิกาญจน์ ชัยวงค์
พัทธ์จิรา เกษะประดิษฐ์ ภาสสิวัชร พิทยสีห์นาค เรวดี ลิมปิโชติกุล
พัทธนันท์ ภาณุวงษ์เจริญสุข ภิชาร์ อับดุลสะตาร์ เริงฤทธิ์ จันทริมา
พัทธวรรณ จินดารัตน์มณี ภุมดา กุลนิติพันธ์ ฤทธิ์มงคล แซ่ฮั่น
พิชญากร นันทนธรรมะ ภูวดล หาญเทพินทร์ ลดาวัลย์ ใจกว้าง
พิชญาภา มงคลวาที มณฑล อาลัยสุข ลินนภัสร์ กำเนิดสินธุ์สกุล
พิเชฏฐ ตั้งจิตวิบูลย์กุล มณฑา รัตนมุณี วนินทร หงสกุล
พิมพ์นภัส เผิอกพันธ์ มณีรัตน์ ชูศิริยานันทกุล วรดา อมรจารุสนธิกุล
พิมพิมุก จาตุรงคกุล มณีรัตน์ หัสดิเทียนทอง วรนุช จันทรานุรักษ์
พิมภัสกร คล่องรักษ์สัตว์ มนตรี นนทเกษ วรพจน์ ประเทืองพัฒนากุล
พิลาสินี ยังศรีพิทักษ์ มนัญญา สุพาณิชยวงศ์ วรพล สันติหิรัญภาค
พิศทยา พิกุลทอง มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น วรรณสิริ หวังวารี
พิศาล พัฒนวีระกิจ มฤดล บุญเพ็ชรัตน์ วรรณิดา บุญอาชา
พิษณุ พลศรี ม่วยยี้ แซ่ตั้ง วรรธนะ สระคูพันธ์
พีรณัฐ ชูชาติ มาริษา หวังนิบิง วรวุฒิ ถาวรพรกวิน
พีรพัฒน์ วงศ์เจริญวิชญ์ มาลี เต็มเจริญทรัพย์ วรวุฒิ โพธิรัตนากูล
พีระ อุสาหะ เมธี ชมภูวัง วรวุฒิ ระกิติ
พีระพงษ์ กลั่นขจร เมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์ วรสรรค์ ท้าวประยูร
พูนศักดิ์ ชาตะสุภณ ยุทธนา กวยเมี้ยน วรางคณา คงเล่ง
เพชร ปฏิยุทธ ยุพินญา ปณีตะผลินทร์ วรางคณา ยรรยงเกษมสุข
เพชรดา ตัถยานุกูล เยาวลักษณ์ เพิ่มดี วริษา หยกอุบล
เพ็ชร์อำพร ทิวัฑฒานนท์ เยี่ยมยศ วิระเทพสุภรณ์ วโรดม ปัญจมาวัฒนา
แพรวพรรณ ชัยราช โยธิน จุลโนนยาง วศิน สุเมธีนันทวงศ์
ไพรัลยา สุนันท์ภาณุจรัญ รณกร กิจสืบ วษิษฐ์ สัมมาสุจริตกุล
ไพโรจน์ ศักดิ์ศรยุทธ รณิดา ปรมาธิกุล วัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์
ไพลิน มุนินทรวัฒน์ รดา สัมโย วัชรชัย นิลถมยา
เฟื่องฟ้า เพชรพิเชฐเชียร รวยสุข ครองสิริวัฒน์ วัชรี เลิศวลีรัตน์
ภนิดา วงษ์ธัญญะ รวีวรรณ เมฆทวีพงศ์ วัชรี วิศาลโกศล
ภรัณโรจน์ ตันติปฐมโรจน์ ระพีพัฒน์ อุบล วันวิสา โรจน์สันเทียะ
ภัคมน รักประทานพร รัก นิวงษา วัลณี โอฬารโชติสถานนท์
ภัชรา พันธ์บุญ รัฐติการณ์ แสงโสม วัสมน บุญชูศรี
ภัณฑิรา ภิรมย์สุภาพ ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ วารี ปิ่นทองหล่อ
ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ ราตรี ศรีมี วารีรัตน์ วงค์ชัย
  รัศมิ์ ขันติกุล  
KTB Digital Cinema โรงที่ 11
วารุณอร รักประเสริฐสุข ศุภกฤต. สรรค์วิวัฒน์ สุธิชา ไทรฟ้า
วาสินี จึงศิริมงคลชัย สกล บำเพ็ญเกียรติกุล สุธิยา ชะวะนิตย์
วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ สมคิด หวังวารี สุนันทา อุปพีนธาภรณ์
วิญญู สุขุมวาท สมจิต เลิศธนาภรณ์ สุนี เอกวัฒนกิจ
วิทวัส ฮมภิรมย์ สมใจ มงคลประสิทธิ์ สุพจชัย ตั้งมณีพิทักษ์
วิทาดา วิทยากรโกมล สมชาย วนวัฒน์กุล สุพรรณี ปัญญพรสุข
วิภา ติ่งคล้าย สมบูรณ์ ประเสริฐวชิรกุล สุพรรณี โลกวิทย์
วิภาดา เรืองบุญ สมพร แซ่ตั้ง สุพรรณี แสงมณี
วิรัตน์ ประยูรสวัสดิ์เดช สมภพ ศรีอ่วม สุพรรษา เมธเศรษฐ
วิลาวัณย์ สวนพานิช สมศรี หิรัญอนันต์พงศ์ สุพัตรา เอกวัฒนกิจ
วิไลลักษณ์ ชัยสุวรรณ สมศักดิ์ ศรีมี สุภณี รัตนเสรีเกียรติ
วีร์ เมฆวิลัย สรวงพิสุทธิ์ ชัยศิริ สุมาลี หญิงประยูร
วีรกิตติ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ สรวงสุดา ชูนิล สุรชาติ ศรีทองงาม
วีรศักดิ์ มีเสียง สรวุฒิ ชุติภรางค์กูล สุรเชษฎ์ อ่ำสั้น
วุฒิกร ดีจริง สัณฐิตา ตันประเสริฐ สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่
ศกร ถาวรแก้ว สัณห์สิรี กลิ่นไกล สุรสิทธิ์ ทองรมย์
ศรทิพย์ ทองไถ่ผา สาธิต ชัยชนะ สุรัตน์ มณีจันสุข
ศรัณย์ ศรีมี สาธินี ศรีมาตุรงค์ สุรีย์ แช่มช้อย
ศรัณยู อุ่นทวี สาลินี เชี่ยวไพบูลย์สกุล สุรีย์ มูฮำหมัด
ศราวุฒิ เกื้อผอม สิปปวัฒน์ สุทธิประทีป สุวพร ธีระธานี
ศศิธร ตั้งกิจสัมฤทธิ์ สุกัญญา สะสมสุวรรณ สุวรรณา วิศาลโกศล
ศศิมา โอภานุรักษ์ สุจิตรา สุขทอง สุวรรณี เลิศนันทปัญญา
ศิรชัช จันทร์เล็ก สุชญา อนันต์วัฒนาพร สุวัฒน์ ตั้งกิตติมศักดิ์
ศิราณี ยิ้มถนอม สุชาฐิณี พยุงภร สุวิกรานต์ วิจิตรวงศ์วาน
ศิริพร เหลืองอนันท์กุล สุชาติ บรรทัดเที่ยง สุวิชชา เอกภาณุโรจน์
ศิริภรณ์ แซ่โง้ว สุดารัตน์ โรจน์รัตนไตร สุวิณชา เจริญยิ่ง
ศิริรัตน โกฎหอม สุทธินันท์ โชติผลอนันต์ สุวิทย์ ราชรี
ศิลป์ศรุต บุญศิริ สุทธิพงศ์ แสงเจริญกุล สรณ สุวรรณเรืองศรี
ศุขนิจ มนทิรมาโนชญ์ สุทธิพงศ์ อินทร์ทิม สมฤดี มุ่งชำนาญกิจ
KTB Digital Cinema โรงที่ 13
สุุชรินทร์ พีรยานันท์ อรณิชชา ตัถยาุนุกูล อาซียะห์ ฮามิดง
เสมา กรองการุณย์ อรรฆย์ เป้งทอง อาทิตย์ วิศาลโกศล
เสาวณีย์ บำรุงรัตนกุล อรรถกร เกิดจั่น อาทิตย์ เศรษฐ์ศรีทอ
โสภาพรรณ ธนะพลทรัพย์ อรรถสิทธิ์ โพธา อารดา พุ่มประเสริฐ
หทัยชนก แก้ววงษา อรวรรณ แก้วโต อาริยา สิริพงศ์เลิศ
หนึ่งฤทัย จันทราธรรมชาติ อรอุมา จิยาเพชร อารีนา อารยะกุล
อดิศร ชินวิวัฒนกุล อริส โออนุรักษ์ อารีย์ วิศาลโกศล
อติชาต ธนพงศ์พิพัฒน์ อรุณศักดิ์ วัฒนวิกกิจ อำนาจ ชัยศรี
อติวิชญ์ ยมจันทร์ อลิสชา ปานะโปย อำพล ศรีรีตนาจารี
อนุรักษ์ บุญศรีพรหม อัครพล ชิโนกุล อิทธิพล ประมูลมาก
อนุรักษ์ สมพานิช อังคณา พรธารักษ์เจริญ อิทธิพล เพ็ชรศรีอุดม
อนุสรณ์ บุษยวรพัฒน์ อังคณา เมธาวีพันธุ์ อิสริยะ วัตะโส
อภิชาต โชติโสภณพงศ์ อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล อุทุมพร รักษาเมือง
อภินันท์ วงศ์ศุภเลิศ อัญชลี บุญมีประภา อุทุมพร โสตถิกุลนันท์
อภิวัฒน์ แก้วระย้า อัญชลี ภัทรนิธิกุล อุไรรัตน์ ศิริศักดิวรรณ
อภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญ อัญชิสา อาจศิริ เอก นิติสาครินทร์
อภิสิทธิ์ รัตนคำ อัญวีณ์ ดิษยาเจริญรัตน์ เอกวัน แซ่เลี้ยว
อภิสิทธิ์ สังเรือง อันทนา สิทธิการิยะ เอกวิน ปาสุวรรณ
อมรรัตน์ สุขอุดม อัมพร ชื่นภักดีกิจ โอม ศรีนวกร
อรกัญญาวี พุดศรี อาคม คงวิจิตร