พิมพ์

ข่าวธนาคาร

5 พ.ย. 2556

รับมอบโล่ขอบคุณจากสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

รับมอบโล่ขอบคุณจากสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

          นายวิโรจน์ ไตรตระกูลสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับมอบโล่ขอบคุณจากนายมนตรี ฐิรโฆไท ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ในโอกาสที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร “โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” เพื่ออบรมหลักสูตรด้านการเงินและตลาดทุนของประเทศไทย ให้กับนักศึกษาจำนวน 300 คน พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

5 พฤศจิกายน 2556