พิมพ์

ข่าวธนาคาร

25 ม.ค. 2561

การสำรวจความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร (Customer Engagement) ปี 2561

การสำรวจความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร (Customer Engagement) ปี 2561

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้มอบหมายให้บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนของธนาคาร เพื่อทำการสำรวจความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในี 2561นั้น

 

ในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าผู้มาใช้บริการที่สาขาของธนาคาร และทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากหมายเลข 02-660-4494 เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารจะทำการสำรวจระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561 โดยมุ่งเน้นถึงประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ณ สาขาที่ลูกค้าไปใช้บริการ การสำรวจครั้งนี้ ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลให้ บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ สาขาที่ใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ของลูกค้าเท่านั้น ธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลทางการเงิน ของลูกค้าโดยเด็ดขาด

 

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหมายเลข call center 02-111-1111 และขอขอบพระคุณเป้นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการให้สัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้

 

 

เผยแพร่ 25 มกราคม 2561