ความยั่งยืน

พิมพ์

ความโปร่งใส

ความโปร่งใส

 

 

        การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ธนาคารได้ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่าง ๆ  โดยได้ทำการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

 

   

 

       ธนาคารได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงความโปร่งใสเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ธนาคารเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมที่ดีนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ธนาคารจึงกำหนดให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่เป็นที่ยอมรับ จากความมุ่งมั่นดังกล่าว

 

 

ธนาคารจึงได้กำหนดหลักการและยึดมั่นในการปฏิบัติตาม หลักบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

                       

 

 

Creation of Long Term Value 

 

การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

 

Accountability

 

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

Responsibility     

 

รู้สำนึกในหน้าที่

 

Promotion of Best Practices

 

ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

Equitable Treatment

 

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

 

Transparency

 

แสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

Social and Environmental Awareness

 

สำนึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม