ความยั่งยืน

พิมพ์

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม

 

 

     ธนาคารแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม โดยสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการดำเนินงาน มีการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ธนาคารได้จำแนกการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า และหน่วยงานกำกับ ซี่งสามารถสะท้อนความสำคัญและการเติบโตของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกล ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

ความต้องการ

 

 

แนวทางการปฏิบัติ

 

พนักงาน
-ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
-แรงบันดาลใจในการทำงาน
-งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
-ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
-โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า
-การยอมรับหรือเห็นคุณค่า 
-สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการทำงาน
 

ธนาคารมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการสื่อสารกับพนักงานผ่านสื่อต่างๆเช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินความมุ่งมั่นและความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึงมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง เช่น E-mail โดยตรงต่อผู้บริหาร HR Care และ Hotline ทั้งนี้ ธนาคารได้ดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความสำคัญในความปลอดภัยอาชีวอนามัยของพนักงาน

ลูกค้า
-  การรักษาความลับของลูกค้า
-ผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม                     
-  ได้รับการบริการที่เหมาะสม
ธนาคารให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารจัดการลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และเปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการของพนักงาน 
สังคม
- สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เครื่องมือในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
ธนาคารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล (CSR in Process) 
ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ำไฟ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Microfinance และสินเชื่อเพื่อสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังพัฒนารูปแบบการทำ CSR after Process ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญา 4 มิติ คือ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม และการกีฬา ผ่านกิจกรรมต่างๆรวมทุกด้านมากกว่า 35 โครงการ/ปี ให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 
ผู้ถือหุ้น
- สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
 
 
ธนาคารมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบโปร่งใส่เป็นธรรม สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งถึงแผนงาน ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งใช่สื่อต่างๆ ผ่านรายงานประจำปี,รายงานความยั่งยืน รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
คู่ค้า
- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนจากธนาคาร
-การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
-การจ่ายค่าตอบแทนที่ตรงต่อเวลา
- การร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน  
 
ธนาคารออกระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการทุจริตเพื่อหาผลประโยชน์ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของกำนัลสินน้ำใจ การรับเชิญต่าง ๆ เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันข้อครหา และการมีใจโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ 
หน่วยงานกำกับ
- การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมั่นคงของระบบธนาคาร
- ความโปร่งใสของธนาคารและระบบงาน
-ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ยึดหลักการประเมินธนาคาร ทั้งรูปแบบการประเมินตนเอง และเกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่างๆ เช่น ก.ล.ต. SEPA ฯลฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการธนาคาร และผลักดันให้ทัดเทียมกับองค์กรอื่นๆ และบริหารจัดการธนาคารให้อยู่ในระดับสากลอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ