ความยั่งยืน

พิมพ์

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
           ธนาคารใส่ใจดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสุขภาวะของพนักงาน และป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน  อีกทั้งมีแผนงานและเป้าหมายความปลอดภัยของธนาคารที่ชัดเจน รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือความปลอดภัยของธนาคาร ผ่านเว็บไซต์
 
 
 
 
 
1) คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
 
    เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึงพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปี 2558ธนาคารจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน จากการแต่งตั้งตัวแทนระดับผู้บริหารทุกสายงานของธนาคาร โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร เช่น โครงสร้างการบริหารงาน แผนงาน การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล ทบทวนการจัดการ และการดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ต้องการให้ธนาคารเป็น “Best Place to Work”
 
2) KTB - SSHE
 
KTB – SSHE (KTB – Safety, Security, Health and Environment) คือระบบการดำเนนิ งานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย สวสั ดิภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของทั้งธนาคาร ซึ่งมีฝ่ายงานต่างๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย และฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร โดยการดำเนินการของ KTB - SSHE จะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา และมีการดำเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง โดยมีงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร ให้เป็นระบบ ตามแผนงานที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมฯ กำหนดไว้
 
3) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ลงไปสู่พนักงานทุกระดับอย่างแท้จริง ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการตามสัดส่วนและจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพื่อการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่องความปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จำนวน70 คณะ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่กำหนดให้อาคารที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และคณะกรรมการผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 50% ของคณะกรรมการทั้งหมด\
 
4) พนักงาน
 
พนักงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคารประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง ดังนั้นพนักงานทุกคนของธนาคารมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นไปยังผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ออกนโยบายให้รับทราบ นำไปสูการปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น