ความยั่งยืน

พิมพ์

การดูแลพนักงาน

การดูแลพนักงาน

   ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติได้จริง โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งมีการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารมี การวัดความพึงพอใจของพนักงานและแจ้งผลให้พนักงานทราบ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแลพัฒนาการดูแลพนักงานต่อไป